Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

DLR Kredit A/S

realkreditinstitutter dlr kredit scrn

DLR blev stiftet i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til 1. juli 2000 eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteten til belåning af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme.

Pr. 1. juli 2000 overførtes DLR til realkreditloven og blev ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. DLRs udlånsområde var dermed ikke længere begrænset til ejendomme, der anvendes til landbrug, skovbrug og gartneri.

Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til et aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR er regionale og lokale pengeinstitutter.

Udover udlån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme yder DLR tillige lån til private beboelsesejendomme til udlejning, til private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, almene boliger samt industri- og håndværksejendomme og andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.

DLRs virksomhed reguleres af realkreditloven, ligesom DLR er under tilsyn af Finanstilsynet.

DLR samarbejder tæt med lokale og regionale pengeinstitutter for at yde vore kunder den bedst mulige realkreditfinansiering af deres ejendomme.

www.dlr.dk
Tilfør kommentar

Almene boliger

DLR yder lån til almene boliger. Almene boliger omfatter boliger, der tilhører selskaber, som er godkendt til at udøve almen boligvirksomhed.

Lån til nyopførte almene boliger
Nyopførte almene boliger med støttetilsagn efter 15. juni 2001 finansieres med 91% realkreditlån, 7% kommunalt grundkapitallån og 2% boligindskud. Der foretages ikke nogen egentlig værdiansættelse af nyopførte almene boliger, idet den kommunalt godkendte anskaffelsessum lægges til grund ved værdiansættelsen.

Økonomi- og erhvervsministeren udmelder årligt i Statstidende, hvilken låntype der skal anvendes til finansiering af nyopførte almene boliger. Udmeldingen sker ultimo året og er gældende for det følgende år. Nyopførte almene boliger med støttetilsagn efter 1. januar 2000 finansieres obligatorisk med 30-årige rentetilpasningslån af typen F1.

Der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 65% af anskaffelsessummen.

Beboernes/debitors andel af terminsydelsen på realkreditlånet til nybyggede almene boliger er lovgivningsmæssigt fastsat til 3,4% af anskaffelsessummen tillagt bidraget vedrørende realkreditlånet. Den resterende del af ydelsen betales af det offentlige.

Beboerbetalingen reguleres én gang årligt med stigningen i nettoprisindekset eller det summariske brancheopdelte lønindeks for den private sektor. Reguleringen sker med 3/4 af den mindste stigning i et af disse indeks.

Lån til renovering af almene boliger
Lån til renovering af almene boliger ydes under forskellige former.

Følgende renoveringsarbejder kan finansieres med støtte fra Landsbyggefonden:

udbedring af ekstraordinære byggeskader
miljøforbedringer
ombygning af ledige lejligheder

Disse renoveringsarbejder finansieres efter samme regler, som gælder for nyopførte almene boliger, det vil sige med 30-årige rentetilpasningslån af typen F1 med en beboerbetaling/debitorandel på 3,4% af projektsummen tillagt bidraget på lånet. Den resterende del af ydelsen betales af Landsbyggefonden.

Lånegrænsen for eksisterende almene boliger er 80% af DLRs værdiansættelse af ejendommen.

Såfremt førnævnte renoveringsarbejder medfører, at en del af realkreditbelåningen skal placeres ud over lånegrænsen på 80% af værdiansættelsen, kan dette ske under forudsætning af, at kommunen stiller garanti for den del af lånet, der er placeret ud over lånegrænsen.

Lån til ekstraordinære renoveringsarbejder, der ikke kan opnå støtte fra Landsbyggefonden, kan finansieres med ustøttede lån, det vil sige lån uden tilskud til terminsbetaling. Såfremt det ikke er muligt at placere realkreditlån inden for lånegrænsen på 80%, er der mulighed for kommunal garantistillelse for den del af realkreditlånet, der placeres ud over lånegrænsen. Låneoptagelsen skal godkendes af kommunen.

Lån til almindelige forbedringer, herunder energibesparende foranstaltninger, kan kun optages som ustøttede lån, og disse lån skal placeres inden for 80% af ejendommens værdiansættelse.

Lån uden støtte til ekstraordinære renoveringsarbejder og almindelige forbedringer kan optages efter låntagers valg som enten rentetilpasningslån i danske kroner eller fastforrentede lån. Låneoptagelsen skal godkendes af kommunen.

Tillægslån til almene boliger
Der kan optages lån uden støtte til andre formål end renoveringsarbejder og forbedringer.

Lån optages inden for den sædvanlige lånegrænse på 80% af ejendommens værdiansættelse, fastsat ved en rentabilitetsberegning og med en løbetid på op til 30 år.

Der er valgfrihed med hensyn til låntype, som kan være såvel fastforrentede lån som rentetilpasningslån i danske kroner. Låneoptagelsen skal godkendes af kommunen.

Konvertering af realkreditlån til almene boliger
Som udgangspunkt kan lån til det almene boligbyggeri, hvortil der er løbende ydelsesstøtte, alene konverteres efter påbud fra økonomi- og erhvervsministeren.

Lån uden støtte til ydelsesbetalingen og lån med garanti samt lån, hvor støtten er ophørt, kan konverteres efter særlige regler, hvorefter der bl.a. kræves kommunal godkendelse af omlægningen. Ved forespørgsel om konvertering af sådanne lån bedes DLR Kredit kontaktet.

Tilfør kommentar

Industri- og håndværksejendomme samt kollektive energiforsyningsanlæg

DLR yder lån til industri- og håndværksejendomme, som anvendes til industriel eller håndværksmæssig produktion eller produktbehandling m.v.

Som eksempel på industri- og håndværksejendomme kan nævnes fabriksanlæg, værksteder, hvor der foregår håndværksmæssig produktion eller produktion af varer, samt visse vandværker og energiforsyningsanlæg m.v.

Industri- og håndværksejendomme samt kollektive energiforsyningsanlæg kan belånes med op til 60% af værdiansættelsen.

Værdiansættelse af industri- og håndværksejendomme
Udgangspunktet for belåning af industri- og håndværksejendomme er ejendommens kontantværdi fastsat ved en DLR-vurdering af ejendommen.

Søges der lån til planlagte istandsættelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen skønnes at ville tilføre ejendommen. Det er således muligt, allerede inden investeringen påbegyndes, at få et lånetilbud og dermed et overblik over den endelige finansiering.

Valg af finansiering
DLR tilbyder en bred vifte af finansieringsmuligheder, hvilket giver stor fleksibilitet, når finansieringen skal sammensættes.

Valg af låntype afhænger af en række forhold, som bør overvejes forud for låneoptagelsen. Listen er ikke udtømmende, men ofte vil det være relevant at vurdere:
investeringsplaner på kort og langt sigt
likviditet på kort og langt sigt
strategi for gældspleje
risikoprofil
skatteregler.
Hvilken finansiering, der passer bedst, afhænger af de aktuelle forhold for den enkelte lånsøger. Ved større lånebehov eller fastlæggelse af en egentlig finansiel strategi bør lånsøger søge bistand hos en rådgiver, der kender virksomhedens forhold grundigt, hvilket typisk vil være pengeinstitut eller revisor.   

Tilfør kommentar

Kontor- og forretningsejendomme

DLR yder lån til kontor- og forretningsejendomme, som anvendes til administration eller servicevirksomhed m.v.

Som eksempel på kontor- og forretningsejendomme kan nævnes kontorarealer, butikker, lagerlokaler samt restauranter og lignende spisesteder. Kontor- og forretningsejendomme omfatter tillige værkstedslokaler og andre lokaler, hvorfra der sker for eksempel reparation, sortering, pakning og lignende.

Kontor- og forretningsejendomme kan belånes med op til 60% af værdiansættelsen.

Værdiansættelse af kontor- og forretningsejendomme
Udgangspunktet for belåning af kontor- og forretningsejendomme er ejendommens kontantværdi fastsat ved en DLR-vurdering af ejendommen.

Søges der lån til planlagte istandsættelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen skønnes at ville tilføre ejendommen. Det er således muligt, allerede inden investeringen påbegyndes, at få et lånetilbud og dermed et overblik over den endelige finansiering.

Valg af finansiering
DLR tilbyder en bred vifte af finansieringsmuligheder, hvilket giver stor fleksibilitet, når finansieringen skal sammensættes.

Valg af låntype afhænger af en række forhold, som bør overvejes forud for låneoptagelsen. Listen er ikke udtømmende, men ofte vil det være relevant at vurdere:
investeringsplaner på kort og langt sigt
likviditet på kort og langt sigt
strategi for gældspleje
risikoprofil
skatteregler.
Hvilken finansiering, der passer bedst, afhænger af de aktuelle forhold for den enkelte lånsøger. Ved større lånebehov eller fastlæggelse af en egentlig finansiel strategi bør lånsøger søge bistand hos en rådgiver, der kender virksomhedens forhold grundigt, hvilket typisk vil være pengeinstitut eller revisor.   

Tilfør kommentar

Lån i DLR Kredit

Privat boligudlejning og andelsboliger
DLR yder lån til private boligudlejningsejendomme og til private andelsboliger - såvel støttede som ustøttede.

Private boligudlejningsejendomme og andelsboliger kan belånes med op til 80% af værdiansættelsen.

Værdiansættelse af boligudlejningsejendomme
Udgangspunktet for belåningen af private boligudlejningsejendomme er ejendommens kontantværdi fastsat ved en DLR-vurdering af ejendommen.

Søges der lån til finansiering af planlagte istandsættelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen skønnes at ville tilføre ejendommen.

Private andelsboliger
En privat andelsboligforening er et fællesskab, der ejer en boligejendom, hvor hver andelshaver har brugsret til en lejlighed i ejendommen. Ejendommen ejes af foreningen, og det enkelte medlem - andelshaveren - ejer en andel af foreningens formue. Andelsboligforeningens forhold reguleres af foreningens vedtægter og af lovgivningen.

Der sondres mellem tre typer andelsboliger:
nyopførte, støttede andelsboliger
nyopførte, ustøttede andelsboliger med garanti og
ustøttede, private andelsboliger
Nyopførte støttede andelsboliger
Tilsagn om offentlig støtte til private andelsboligforeninger gives af kommunen.

Den offentlige støtte består i betaling af et engangstilskud. Engangstilskuddet beregnes som 10% af anskaffelsessummen, dog højest 1.200 kr./m2. Engangstilskuddet kan anvendes enten til at reducere realkreditfinansieringen eller andelshavernes kontante indskud.

Andelsboliger kan finansieres med realkreditlån op til 80% af anskaffelsessummen. Finansieringen kan sammensættes af både fastforrentede lån og lån med rentetilpasning. Løbetiden kan maksimalt være 35 år. Kommunen skal godkende finansieringen.

Kommunen stiller garanti for den del af realkreditfinansieringen, der har sikkerhed ud over 65% af anskaffelsessummen.

Nyopførte ustøttede andelsboliger med garanti
Fra år 2000 har der været mulighed for at opføre ustøttede andelsboliger med garanti stillet af kommunen. Den kommunale garanti omfatter den del af finansieringen, som er placeret ud over 65% af anskaffelsessummen. Der ydes ikke offentlig ydelsesstøtte til andelsboligforeningen.

Når der foreligger kommunal garantistillelse, kan belåningsværdien sættes til anskaffelsessummen, der er godkendt af kommunen.

Inden for 80% af anskaffelsessummen kan nyopførte ustøttede andelsboliger med garanti frit finansieres med realkreditlån. Der er adgang til at yde såvel fastforrentede lån som rentetilpasningslån.

Ustøttede private andelsboliger
Traditionelle ustøttede private andelsboliger kan enten etableres i nyopførte eller i eksisterende ejendomme, der omdannes til andelsboliger. Etablering af ustøttede andelsboliger sker sædvanligvis i en eksisterende ejendom, der har været anvendt til udlejning.

DLR yder lån til etablering af andelsboligforeningen, finansiering af bygningsinvesteringer, omlægning af lån og indfrielse af lån i pengeinstitut.

Søges der lån til finansiering af planlagte istandsættelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen skønnes at ville tilføre ejendommen.

Der er for private ustøttede andelsboliger valgfrihed med hensyn til finansiering, der således kan ske både med rentetilpasningslån og fastforrentede lån med løbetider op til 30 år.

Tilfør kommentar

Ansøg om lån

Hvordan optages lån i DLR ?
Ansøgning om lån i DLR sker enten ved henvendelse til DLRs lokale vurderingssagkyndige (landbrug eller gartneri) eller direkte til DLR. Der kan også rettes henvendelse til lånsøgers pengeinstitut.
I menuen download materiale er der mulighed for at downloade, udfylde og udskrive et ansøgningsskema.
Når DLRs vurderingssagkyndige har vurderet den ejendom, der ønskes belånt, vil DLR tage stilling til låneansøgningen. Til brug for sagsbehandlingen skal som regel indsendes økonomiske oplysninger mv. Ansøgningsskemaet indeholder en oversigt over de relevante bilag.

Såfremt ansøgningen kan imødekommes, vil DLR fremsende lånetilbud til ansøger og/eller dennes repræsentant.

Udbetaling af lån
Det tilbudte lån kan udbetales, når DLR modtager tinglyst pantebrev uden retsanmærkninger. Endvidere må øvrige vilkår angivet i lånetilbudet være opfyldt. Lånet kan dog umiddelbart udbetales, såfremt lånsøgers pengeinstitut over for DLR garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling efterfølgende opfyldes.
Forhåndslån
Lån til en planlagt eller en igangværende investering kan udbetales som forhåndslån. Medmindre der stilles pengeinstitutgaranti, vil DLR normalt kræve, at lånebeløbet eller en del heraf deponeres i et pengeinstitut, indtil investeringen er færdiggjort.
Fastkursaftale
Ved optagelse af lån er obligationskursen på udbetalingsdagen afgørende for størrelsen af låneprovenuet, hvis lånet optages som obligationslån, og for rentens størrelse, hvis lånet optages som kontantlån.
Usikkerheden om størrelsen af låneprovenuet respektive renten på lånet kan fjernes ved, at lånsøger indgår en fastkursaftale med DLR.

Tilfør kommentar

Info om lån i DLR Kredit

DLRs låntyper

DLRs lån ydes som:


Fastforrentede lån
Rentetilpasningslån
Garantilån
DLRs lån har 4 årlige betalingsterminer og en maksimal løbetid på 30 år.

Fastforrentede lån

Fastforrentede DLR-lån tilbagebetales efter annuitetsprincippet, hvilket betyder, at summen af renter og afdrag ved hver termin er konstant i hele lånets løbetid. Såfremt lånet ydes med en afdragsfri periode, der kan være på op til 10 år, betales kun rente og bidrag i den afdragsfrie periode.

Fastforrentede lån kan udbetales som kontantlån eller obligationslån.

Terminsydelsen på et kontantlån og på et obligationslån er ens, men fordelingen af ydelsen på rente og afdrag er forskellig, jævnfør nedenstående oversigt.

Fastforrentede lån udbetales på basis af konverterbare obligationer. Om betydningen heraf henvises til DLRs generelle lånevilkår.

Fastforrentede afdragsfrie lån kan tilbydes i to varianter; dels som et lån med op til 10 års afdragsfrihed og en maksimal løbetid på 30 år dels som et 10-årigt afdragsfrit lån, med refinansiering til et kontantlån med op til 20 års løbetid.

Afdragsfrie lån er nærmere beskrevet i Information om lån med afdragsfrihed.
Kontantlån versus obligationslån

  Provenu/ydelse Kurstab
Kontantlån Låneprovenuet er fast. Ydelsen afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet. Kurstabet kan fradrages, da det indregnes i renten.
Obligationslån Ydelsen er fast. Provenuet afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet. Kurstabet er ikke fradrags- berettiget, da det er en del af afdraget.

Privatpersoner skal ved optagelse af kontantlån være opmærksomme på, at der ved førtidig indfrielse af kontantlån optaget efter den 1. januar 1996 vil ske beskatning af en eventuel kursgevinst.


Rentetilpasningslån (RT-lån)

DLRs RT-lån tilbagebetales efter annuitetsprincippet.

Dette betyder, at summen af renter og afdrag for de betalingsterminer, der ligger mellem to på hinanden følgende rentetilpasningstidspunkter er ens. Såfremt lånet ydes med en afdragsfri periode, der kan være op til 10 år, betales kun renter og bidrag i den afdragsfrie periode.

Ved hver rentetilpasning beregnes en ny terminsydelse for perioden frem til næste rentetilpasning. Terminsydelsen vil således falde/stige gennem lånets løbetid afhængig af udviklingen i renten.

DLRs RT-lån tilbydes i 5 varianter - F1 til F5. F angiver, at hele lånet rentetilpasses med et fast interval. Tallet - 1 til 5 - angiver med hvilket interval, udtrykt i år, rentetilpasningen sker.

DLRs RT-lån kan både udbetales i danske kroner og i euro. RT-lån i euro tilbydes og udbetales på samme vilkår som RT-lån i danske kroner. Ved optagelse af RT-lån i euro skal låntager være opmærksom på, at skattereglerne kan afvige fra dem, der gælder ved låneoptagelse i danske kroner.

RT-lån kan kun udbetales som kontantlån og på basis af inkonverterbare obligationer. Om betydningen af det sidstnævnte forhold henvises til DLRs generelle lånevilkår.

Mere detaljerede oplysninger om RT-lån er beskrevet i Information om RT-lån.

Afdragsfrie lån er nærmere beskrevet i Information om lån med afdragsfrihed.

Garantilån

Garantilån er et variabelt forrentet obligationslån, hvor renten maksimalt kan stige til 6 pct. (renteloftet). Garantilån tilbydes med en løbetid på mellem 20 og 30 år. Rentegarantien er gældende i hele lånets løbetid.

Renten på Garantilånet fastsættes hver den 1. januar og 1. juli på følgende måde. Der beregnes et simpelt gennemsnit af Nationalbankens 6 måneders CIBOR-rente for en periode på 5 bankdage sluttende den 4. sidste bankdag i henholdsvis december og juni. Hertil lægges et fast rentetillæg på 0,55 pct.-point. Summen af CIBOR-renten og rentetillægget multipliceres med 365/360 jfr. obligationsrentekonventionen.

Rentegarantien træder i kraft, såfremt den beregnede obligationsrente når op over 6 pct. Falder renten efterfølgende til under 6 pct., bliver lånet igen forrentet med den beregnede rente. Rentegarantien sikrer således, at obligationsrenten ikke kan stige til mere end 6 pct. DLRs Garantilån kombinerer herved fordelene fra rentetilpasningslån og fastforrentede lån.

DLR Garantilån tilbydes med og uden afdragsfrihed. Afdragsfriheden kan maksimalt andrage 10 år. Afdragsfriheden skal ligge i begyndelsen af lånets løbetid. Vælges et afdragsfrit DLR Garantilån, vil obligationskursen på etableringstidspunktet være lavere sammenlignet med et lån uden afdragsfrihed.

Afdragsfrie lån er nærmere beskrevet i Information om lån med afdragsfrihed.

 

Tilfør kommentar

Lån i DLR Kredit

Lån til landbrugsejendomme

DLRs udlån til landbrugsejendomme omfatter :
Landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme
Nedlagte landbrugsejendomme, der anvendes til boligformål
Medhjælperboliger m.v. placeret i forbindelse med landbrugsejendomme
Friarealer og skovparceller
Vindmøller
Hvilke formål ?
DLR yder lån til alle formål - f.eks.:
Bygningsinvesteringer, herunder om- og tilbygninger
Ejerskifte, herunder køb af tillægsjord
Køb af maskiner og besætning
Omlægning af lån
Indfrielse af sælgerpantebreve, valutalån, pengeinstitut- og leverandørgæld m.v.
Belåning af friværdi
Vurdering og lånegrænser
DLR-lån kan ydes op til 70% af ejendommens kontante handelsværdi. Den kontante handelsværdi fastsættes ved en vurdering, som foretages af DLRs lokale vurderingssagkyndige.

Ved vurderingen indgår, udover værdien af jord og bygninger, også besætning samt tilhørende maskiner og inventar.

Ved lån til finansiering af en planlagt eller en igangværende investering, herunder f.eks. jordkøb og besætningsudvidelse, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen efter gennemførelsen skønnes at ville tilføre ejendommen.

Ved boligejendomme under 10 ha kan ydes lån op til 80% af ejendommens kontante handelsværdi. I vurderingen af boligejendomme indgår ikke løsøreværdier.

Lånestørrelse
Udover værdien af den ejendom, der ønskes belånt, afhænger lånets størrelse af den kontantomregnede restgæld på evt. eksisterende lån, der skal respekteres, samt låntagers økonomi.   

Tilfør kommentar