Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

BRFkredit

realkreditinstitutter brf kredit scrn
I BRFkredit koncentrerer vi os om finansiering, det er det, vi er gode til. Vi tilbyder lån til private kunder, erhvervskunder og kunder indenfor det støttede byggeri.
I BRFkredit har vi valgt at være tæt på kunderne. Vi tilbyder dig den rådgivning, der skal til, for at du kan træffe et valg, som du har behov for og er tryg ved. Samtidig er vi blandt de billigste på markedet.
www.brf.dk
Tilfør kommentar

Produktoversigt

Her kan du få et overblik over, hvilke produkter Støttet byggeri har. Realkreditlån
 Løbetid Afdragsform Ydelse Rente Indfrielse
Obligationslån Op til 30 år Annuitet Består af afdrag, obligationsrente og bidrag Fast Konverterbare
Kontantlån Op til 30 år Annuitet Består af afdrag, kontantlånsrente og bidrag Fast Konverterbare
Rentetilpasningslån Op til 30 år Annuitet Består af afdrag, kontantlånsrente og bidrag Fastsættes en gang om året Inkonverterbare
Stående lån Op til 10 år Stående Består af obligationsrente og bidrag. Lånet forfalder ved udløb Fast Inkonverterbare


Obligationslån Obligationslån er lån, hvor hovedstolen svarer til obligationernes nominelle beløb.

Ved obligationslån kender man først provenuet, når lånet bliver udbetalt, eller når kursen låses fast i form af en fastkursaftale.
Terminsydelsen og hermed renten er kendt på forhånd, da lånets hovedstol er fast. Terminsydelsen er således uafhængig af afregningskursen på obligationerne.

Lånet kan til enhver tid indfries med overførsel af obligationer eller opsiges til en termin til kurs 100. Ved opsigelse skal BRFkredit have opsigelsen senest 2 måneder før terminen. På visse ældre lån er opsigelsesfristen 5 måneder før terminen.
 


Kontantlån På kontantlån ligger provenuet fast, og provenuet er derfor kendt inden udbetalingen.

Terminsydelsen, herunder renten, kendes først, når lånet bliver udbetalt, eller når kursen låses fast i form af en fastkursaftale.

Når lånet bliver udbetalt, sælger BRFkredit en mængde obligationer, hvis kursværdi svarer til lånets hovedstol. Den solgte obligationsmængde bliver lånets obligationshovedstol.

Kurstabet ved salget af obligationerne bliver indregnet i lånets rente. Det betyder, at kontantlånsrenten er højere end obligationsrenten på lånet.

Lånet kan til enhver tid indfries med overførsel af obligationer eller opsiges til en termin til kurs 100. Ved opsigelse skal BRFkredit have opsigelsen senest 2 måneder før terminen. På visse ældre lån er opsigelsesfristen 5 måneder før terminen.

 

Rentetilpasningslån Et rentetilpasningslån er et kontantlån, som finansieres ved, at BRFkredit udsteder inkonverterbare obligationer med kort løbetid.

Sålænge obligationer med kort løbetid har en lavere effektiv rente end obligationer med lang løbetid har på udbetalingstidspunktet, vil ydelsen på et rentetilpasningslån være lavere end på et tilsvarende fast forrentet lån.

Den korte løbetid på obligationerne betyder, at lånet skal refinansieres (rentetilpasses), når alle obligationer, der er udstedt ved lånets udbetaling, udløber. Derved bliver lånets rente tilpasset den gældende markedsrente. Det er muligt at vælge, at rentetilpasningen sker enten hvert år eller hvert 2., 3., 4. eller 5. år.

Ydelsen på et rentetilpasningslån er kun kendt til næste rentetilpasning. Hvis renten ved refinansieringen er højere end den, der blev fastsat ved lånets udbetaling eller ved sidste refinansiering, forhøjes ydelsen, mens en lavere rente medfører en lavere ydelse.

Ved rentetilpasningslån med offentlig støtte til almene boliger er det det offentlige, der påtager sig riskoen for renteudviklingen, idet låntagers ydelse alene relaterer sig til den godkendte anskaffelsessum. Låntagers ydelse er således uafhængig af den valgte finansiering.

Rentetilpasningslånet kan indfries ved overførsel af obligationer i samme serie (fondskode), som lånet er udbetalt eller refinansieret i. Indfrielse i december måned i det år, lånet skal rentetilpasses, forudsætter dog, at debitor senest den 30. november skriftligt har meddelt BRFkredit, at lånet ikke ønskes rentetilpasset.

Hvis debitor rettidigt har sendt denne meddelelse, indfries lånets restgæld kontant til kurs 100 på tidspunktet for rentetilpasningen.

I modsat fald gennemføres rentetilpasningen, som ovenfor anført, således at lånet først efter rentetilpasningen kan indfries eller nedbringes med obligationer.

 
Aftale om fast ydelse Når der optages rentetilpasningslån, kan der indgås aftale om fast terminsydelse.
Lånets terminsydelser inklusiv bidrag vil så vidt muligt være uafhængige af renteændringer.

Når renten ændrer sig, vil det som udgangspunkt være løbetiden, der forkortes eller forlænges, hvorimod ydelsen fastholdes. En rentegevinst bliver brugt til at betale hurtigere af på gælden og dermed forkorte løbetiden. Hvis renten stiger, forlænges løbetiden. Det medfører, at lånets endelige løbetid ikke nødvendigvis bliver den løbetid, som er anført i lånetilbudet og pantebrevet. Løbetiden må ikke komme ud over den i lovgivningen maksimalt fastsatte.

Denne finansieringsform giver mulighed for et relativt stabilt udgiftsniveau i ejendommen.

Løbetiden bliver reberegnet i forbindelse med lånets udbetaling og ved hver refinansiering. 


Stående lån Et stående lån er et inkonverterbart obligationslån med en løbetid på op til 10 år. Et stående lån udnytter forskellen på den korte og lange rente, således at et stående lån er billigere end eksempelvis et 20-årigt realkreditlån, når den korte rente er lavere end den lange.

Et stående lån kan være en løsning, hvis man forventer et fald i den lange rente, og derfor har brug for finansiering, indtil den lange rente falder. Et stående lån kan også være fordelagtigt i en periode, hvor man ikke ønsker et længere løbende realkreditlån, men hvor man ønsker at bevare stempelafgiften på pantebrevet.

Et stående lån er afdragsfrit indtil udløb. Det stående lån kan efter aftale med BRFkredit garanteres refinansieret med et længere løbende realkreditlån. Man skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at opnå konverteringsgevinst ved en generel kursstigning, fordi et stående lån er inkonverterbart.

Renten er fast i hele lånets løbetid, og lånet er afdragsfrit frem til udløb.

På udløbsdatoen forfalder lånet til betaling og kan i perioden indfries ved overførsel af obligationer i samme serie (fondskode), som lånet er udbetalt i.

Indekslån type IS  Indekslån type IS blev ydet til finansiering af nybyggeri og byggeskader af almene familieboliger og nybyggeri af støttede andelsboliger med tilsagn før 1. januar 1999.

Indekslån type IS er kontantlån, der afdrages efter serielånsprincippet. Indekslån er ydet på grundlag af inkonverterbare obligationer.

Indekslån er en lånetype, hvor rente og ydelse ved lånets optagelse typisk er mindre end ved andre lånetyper. Til gengæld sker der en opskrivning af restgæld og ydelse gennem hele lånets løbetid i takt med udviklingen i henholdsvis priser og lønninger.

Ideen med indekslån er, at låntager skal betale lånet tilbage med samme værdi, som lånet havde ved optagelsen, mod at få en relativ lav rente.

Afhængig af obligationstypen er løbetiden maksimalt 35 eller 50 år. Løbetiden afhænger af udviklingen i priser og lønninger.

Indekslånets hovedstol og restgæld reguleres 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, og på grundlag af disse reguleringer udregnes terminsydelsen. Regulering af hovedstolen sker på grundlag af udviklingen i priser og lønninger, der så reguleres op med 75% af den laveste stigning. Restgælden reguleres med den fulde stigning i nettoprisindekset. På grund af reguleringerne af hovedstol og restgæld kendes størrelsen af hver enkelt terminsydelse ikke på forhånd gennem lånets løbetid.

Låntager betaler en fast procentdel af den regulerede hovedstol. Resten af terminsydelsen betales af det offentlige eller af Boligselskabernes Landsbyggefond. Det vil være sådan, at låntager kender størrelsen af den næste terminsbetaling og dermed kan budgettere et halvt år frem.

 
Indfrielse af
indekslån type IS Indekslån type IS er ydet på grundlag af inkonverterbare obligationer. Det betyder, at indekslånet kun kan indfries ved overførsel af obligationer i samme serie (fondskode), som lånet er udbetalt i.
Hvis indekslånet bliver indfriet ekstraordinært, kan det have betydning for eventuel modtagelse af offentlig støtte til lånet

Lånets størrelse Ved almene boliger, støttede private andelsboliger samt offentlig byfornyelse fastsættes lånets størrelse med udgangspunkt i den af kommunen godkendte anskaffelsessum/byggeudgift. I visse tilfælde fastsættes lånetypen af By- og Boligministeriet med udgangspunkt i den aktuelle markedssituation.

Ved ustøttede lån afhænger lånets størrelse af ejendomskategori (boligudlejningsejendomme, andelsboligforeninger, kontor- og forretningsejendomme) og af BRFkredits vurdering af ejendommene. Yderligere finansiering kan formidles gennem BRFbank.

Tilfør kommentar

Produkter-Afdragsfrie lån

Har du brug for luft i økonomien i en periode?
Fx hvis du hellere vil bruge pengene til at slippe af med dyr bankgæld, indsætte ekstra på pensionsopsparingen eller måske på en uddannelse. Så er det en god idé at vælge et afdragsfrit realkreditlån.

Brugt med omtanke er et afdragsfrit lån nemlig en rigtig god idé. 
 
 
 
  
Hvorfor vælge et afdragsfrit lån?
 
Udskyd afdragene til senere - betal kun rente og bidrag i op til 10 år
Giver mulighed for gældspleje - brug de udskudte afdrag til at betale af på dyr bankgæld
Du kan få et afdragsfrit lån både som et fast forrentet lån, rentetilpasningslån og Garantilån
Placer de afdragsfrie perioder, som det passer dig - enten samlet eller drypvis

Fakta om afdragsfrie lån
 
Låntype Du kan få afdragsfrihed både på rentetilpasningslån, fast forrentet obligationslån og Garantilån.
Løbetid Afhænger af låntypen: Rentetilpasningslån: 4 - 30 år
Garantilån: 10 - 30 år
Fast forrentet obligationslån: 15 - 30 år
 
 
Antal terminer 4 terminer pr. år
Rentetilpasning Afhænger af låntypen: Rentetilpasningslån
Garantilån
Fast forrentet obligationslån
 
 
Indfrielse Afhænger af låntypen:
Rentetilpasningslån
Garantilån
Fast forrentet obligationslån
 
 
Perioder med afdrag Hvordan du betaler de udskudte afdrag tilbage, afhænger af låntypen.

Rentetilpasningslån - 2 måder:Du kan vælge at betale tilbage ved at betale en højere "husleje" i de perioder, hvor du betaler afdrag. Så er restgælden nul ved lånets udløb.
Du kan også vælge at betale de udskudte afdrag tilbage efter lånets udløb fx ved at optage et nyt realkreditlån på det tidspunkt. Ved lånets udløb svarer restgælden til summen af de udskudte afdrag.

Fast forrentet obligationslån og Garantilån:
Her skal du betale de udskudte afdrag tilbage ved at betale en højere "husleje" i de perioder, du betaler afdrag. Det betyder, at restgælden er nul ved lånets udløb.
 
 
 

Tilfør kommentar

Produkter-Garantilån

Garantilån er for dig, der gerne vil have glæde af den lave rente her og nu og samtidig have sikkerhed for fremtiden. Vi garanterer nemlig at renten på dit lån aldrig overstiger lånets fastsatte renteloft.

På nuværende tidspunkt er garantirenten på Garantilånet 6% på lån med fast reteloft og garantirenten er 5% for lån ned variabel rente. 
  
 
 
Hvorfor vælge et Garantilån?
 
Kombinerer fordelene ved både rentetilpasningslån og fast forrentede lån
Udnyt den lave rente
Sikkerhed i form af et renteloft
Du kender din maksimale 'husleje'
Mulighed for at reducere restgælden ved rentestigninger
Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år

 Fakta om 6% Garantilån
 
Låntype Obligationslån
Løbetid 10 - 30 år
Antal terminer 4 terminer pr. år
Renten Renten fastsættes hver 6. måned - 1. april og 1. oktober - på baggrund af pengemarkedsrenten (6 måneders CIBOR) plus et tillæg på 0,5 %.

Frem til 1. oktober 2005 er den nominelle rente 2,74 %
Renteloft Den pålydende obligationsrente kan maksimalt blive 6 % i hele lånets løbetid (Inkl. tillæg på 0,5 %)..

Hvis renteloftet er nået, bliver lånet automatisk fast forrentet i resten af lånets løbetid
Indfrielse Kan indfries ved at opkøbe obligationer til aktuel markedskurs. Det betyder at du har mulighed for at skære af restgælden, hvis renten er steget i mellemtiden.

Er renteloftet nået, og lånet derfor automatisk er blevet et fast forrentet, kan det også opsiges til kurs 100. 
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år (40 terminer).
De afdragsfrie terminer kan placeres efter en "klippekortsmodel", hvor du selv vælger, hvornår du vil ønsker en afdragsfri termin. Du kan fx vælge et "juleklip" ved at holde 4. termin afdragsfri hvert år. 
 

Tilfør kommentar

Produkter-Rentetilpasningslån

Et rentetilpasningslån er for dig, der gerne vil have den lavest mulige husleje.

Til gengæld kender du kun din 'husleje' i en periode på mellem 1 og 10 år - alt efter hvor ofte du vælger, at renten på lånet skal tilpasses.  

 
Hvorfor vælge et rentetilpasningslån?
 
Lavest mulig rente og dermed lav 'husleje'
Renten er typisk lavere end på et fast forrentet lån og Garantilån
Mulighed for at kende din 'husleje' i perioder mellem 1 og 10 år - du vælger selv, hvor ofte lånet skal rentetilpasses
Jo kortere periode mellem rentetilpasning - jo lavere 'husleje'
Hurtig tilbagebetaling af gælden, fordi renten er lav, og derfor er beløbet der afdrages større
Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år

 Fakta om rentetilpasningslån
 
Låntype Variabelt forrentet kontantlån
Løbetid 4 - 30 år
Antal terminer 4 terminer pr. år
Renter Renten er fast i en kortere periode på 1 til 10 år efter eget valg. Herefter skal renten tilpasses igen. Rentetilpasning sker uden omkostning. Ved hver rentetilpasning er der mulighed at ændre på længden af perioden med fast rente. Det koster et gebyr. 
Indfrielse Kan indfries til kurs 100 på tidspunktet for rentetilpasning. Sidste frist for opsigelse er den sidste bankdag i november måned det år, renten skal tilpasses.

Mellem tidspunkterne for rentetilpasning, kan lånet kun indfries ved opkøb af obligationer. Kursen er dog typisk kun en smule højere end kurs 100, fordi lånet er baseret på obligationer med kort løbetid.

Eventuel kursgevinst ved indfrielse mellem rentetilpasningerne bliver beskattet - med mindre det sker i forbindelse med salg af ejendommen.
Afdragsfrihed Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. De afdragsfri perioder følger kalenderåret og er derfor minimum et år. Ved hver rentetilpasning er det muligt at vælge en periode med afdragsfrihed. 

Tilfør kommentar

Produkter-Fast forrentede lån

Et fast forrentet lån er for dig, der gerne vil kende din 'husleje' i hele lånets løbetid. Og dermed undgå overraskelser, hvis renten stiger.

Du kan få fast forrentet lån som obligationslån eller kontantlån.  
 
Hvorfor vælge et fast forrentet lån?
 
'Huslejen' er den samme i hele lånets løbetid
Ingen overraskelser ved rentestigninger
Mulighed for at reducere restgælden ved rentestigninger
Ingen kursgevinstbeskatning ved omlægning af et obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år
 

Tilfør kommentar

Lån til andre formål

Lån til andre formål
 
 
 
Når du har brug for at låne penge, er et lån i friværdien i din bolig en af de billigste løsninger. Vi spørger ikke, hvad du skal bruge pengene til - det eneste vi skal vide er, hvad din bolig er værd. 
 
Før du beslutter dig
 
 Beregn din friværdi
 - kan du låne i din bolig?
 
 Beregn lån
 - hvad koster det at låne
 
 
   
 
 
Mere information om lån til andre formål
 
 
 
Når du har besluttet dig 
 
 Sammenlign lån
 - hvad er mulighederne
 
 Indfri dyr gæld
 - beregn din besparelse
 
 Afdragsfrie lån
- -hvad koster det at låne?
 
 Bestil et lånetilbud
 
 
  Kvikindgange 
 
 Spørgsmål og svar om lån i friværdien
 Har du friværdi i din bolig?
 Boligpriser i området
 Indgå kursaftale
 Kursaftale - derfor
 Låntyper - fordele og ulemper
 TinglysningsService
 BRFkredits prisoversigt  

Tilfør kommentar

Lån til køb af bolig

Er du førstegangskøber, eller vil du gerne læse mere om boligkøb, så har du her muligheden..
Skal du handle kontant eller finansieret? Hvilken låntype passer bedst til dig? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, du kan finde svar på.

Afdragsfrie lån giver nye muligheder i forbindelse med boligkøb.
 
 
Før du finder en bolig
 
 Bliv godkendt til lån
 - kend dine rammer
 
 Læg et boligbudget
 - hvad har du råd til?
 
 
   
 
 
Mere information i forbindelse med boligkøb
 
 
 
Når du har fundet en bolig 
 
 Beregn lån til boligkøb
 - hvad koster det at låne?
 
 Afdragsfrie lån til boligkøb
 - hvad koster det at låne?
 
 Sammenlign lån
 - hvad er mulighederne?
 
 Sammenlign lån i euro og kr.
 - lån i kr. i forhold til euro
 
 Bestil et lånetilbud
 
 
  Kvikindgange 
 
 Spørgsmål og svar om køb af bolig
 Spørgsmål og svar om salg af bolig
 Boligpriserne i din kommune
 Indgå kursaftale
 Kursaftale - derfor
 Låntyper - fordele og ulemper
 TinglysningsService
 BRFkredits prisoversigt

Tilfør kommentar

Garantilån med renteloft på 5% over 30 år og automatisk faldende rente

BRFkredit tilbyder en ny variant af Garantilån, der er et variabelt forrentet obligationslån med indbygget loft over, hvor meget renten kan stige.
Stiger renten op over renteloftet låses renten på 5%.
Falder renten igen, følger lånets rente automatisk med ned igen.

 Læs om dine muligheder med Garantilån
 Lad BRFkredit ringe dig op og sætte tal på dine muligheder
 Beregn Garantilån

Er du kunde i BRFkredit, kan du benytte 'Mine Lån'
På 'Mine Lån' kan du regne på dine muligheder med BRFkredits nye 5% Garantilån med "automatisk" faldende rente  Log på 'Mine lån'

Kursovervågning 3%
BRFkredit tilbyder som det eneste realkreditinstitut et 3% fast forrentet realkreditlån med en løbetid på 30 år. Lige nu anbefaler vi dog ikke 3% fast forrentet over 30 år, men vi tilbyder at holde dig orienteret så du er klar, når kursen bliver interessant. 
  
 
Billigere bil!
Der er god grund til at se dig for, hvis du skal låne til en ny bil. Du risikerer nemlig let at låne for dyrt, hvis du vælger traditionel bilfinansiering. Hos BRFkredit tilbyder vi bilfinansiering med udgangspunkt i din boligs friværdi. Derfor kan du få en meget attraktiv rente på dit billån.  
 
  

Tilfør kommentar