Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Finanshuset Farsø-finansieringselskab og pengeinstitut

Pantebrevsmaeglere finanshuset farsoe scrn

Finanshuset Farsø A/S er et selvstændigt datterselskab af Sparekassen Farsø.

Vi er en af de toneangivende på det danske pantebrevsmarked med stor ekspertise i finansiering af fast ejendom.

Vores stab af engagerede og kompetente medarbejdere står altid til tjeneste med rådgivning og kapital til finansiering af erhvervsvirksomheder.

Finanshuset Farsø er centralt beliggende i Kennedy Arkaden i Aalborg og omfatter bl.a. et selvstændigt kontor til betjening og rådgivning af Sparekassen Farsøs kunder i Aalborg-området.

www.finansfarsoe.dk
Tilfør kommentar

Sparekassen Farsø

Sparekassen Farsø

Finanshuset Farsø A/S er et datterselskab af Sparekassen Farsø.

Med henblik på at yde vore kunder i Aalborg-området den bedst mulige service, har Sparekassen Farsø valgt at placere et antal sparekasse-medarbejdere i Finanshuset Farsø A/S.

Sparekassens privatkunde-rådgivere står altid klar, til at rådgive om din/jeres økonomi - det kan være her i Finanshuset eller hjemme hos jer.

Denne unikke mulighed for at yde dig/jer den bedst mulige rådgivning, sammenholdt med attraktive produkter og priser gør os til et oplagt valg af pengeinstitut

Tilfør kommentar

Importtaxaer

Importtaxaer

Finanshuset Farsø har gennem en årrække samarbejdet med bl.a. tyske bil-forhandlere i forbindelse med import af biler til bl.a. hyrevognskørsel.

Dette samarbejde har muliggjort, at vore kunder nemt og billigt kan importere både nye og brugte biler til frikørsel i Danmark.

Finanshuset Farsø bistår gerne via en samarbejdspartner med at hente bilen hos den tyske forhandler.

Tilfør kommentar

Taxavognmænd

Taxavognmænd

Har du behov for rådgivning og finansiering af hyrevogne er vi gerne behjælpelig hermed.

Vi skræddersyer finansieringsløsningen specifikt til din virksomhed - og kan tilbyde finansiering som både fast og variabelt forrentet lån.

Etableringsomkostninger kan medfinansieres.

Finanshuset Farsø giver hurtigt og effektivt lånetilbud tilpasset anskaffelsen af det enkelte køretøj samt dit eller din virksomheds behov.

Tilfør kommentar

Taxaforeninger

Taxaforeninger

Finansieringsmarkedet er stort og uoverskueligt. Derfor tilbyder Finanshuset Farsø A/S at etablere et samarbejde med taxa-foreninger. Dette betyder, at vognmanden til enhver tid får en favorabel finansiering af sin hyrevogn og samtidig er med til at sikre, at foreningen selv får andel i den fortjeneste, der normalt tilgår finansieringskilden.

Vognmandens fordele:

Favorabel finansiering - også uden udbetaling

Hurtigt svar på ansøgningen

Tryghed i valg af finansiering

Konsolidering af egen forening

Uafhængighed af eget pengeinstitut

Tilfør kommentar

Taxifinansiering

Taxifinansiering

Indenfor erhvervsfinansiering har Finanshuset Farsø A/S specialiseret sig i finansiering af hyrevogne (lån og leasing), hvor Finanshuset Farsø A/S idag er en af de førende finansieringspartnere.

Finanshuset Farsø har således oparbejdet et netværk som gør at vi kan være behjælpelige med at finde købere til frikørte hyrevogne, eller finde, afhente og naturligvis finansiere importhyrevogne.


Taxametret - Nyhed - beregn selv
Prøv Taxametret - her kan du selv beregne dine fremtidige ydelser på lån eller leasingløsninger, ligesom du har mulighed for at ansøge online.

Tilfør kommentar

Factoring

Factoring

Factoring, eller fakturabelåning, tilbydes alle typer af virksomheder lige fra relativt nye og ekspansive virksomheder til veletablerede virksomheder.

Kendetegnende for factoring er muligheden for her og nu, at fremskaffe likvide midler til at finansiere virksomhedens fortsatte vækst.

Ved at vælge en fakturabelåning i Finanshuset Farsø A/S mindsker du samtidig dine interne omkostninger i relation til opkrævning af tilgodehavendet hos kunderne.

Factoringaftalen sammensættes individuelt fra virksomhed til virksomhed og tilpasses således specifikt din virksomhed.

Tilfør kommentar

Leasing

Leasing

Leasing er din mulighed for at investere i anlægsaktiver uden at skulle binde dine penge heri. Anlægsinvesteringen ændres således til en løbende driftsudgift.

Når du har fundet det ønskede aktiv køber Finanshuset Farsø dette. Efter levering og din godkendelse af aktivet betaler Finanshuset Farsø dette kontant, hvorefter der etableres en leasingkontrakt. Leasingydelsen er din betaling for brugsretten til akivet.

Dine fordele

der er ingen pengebinding i aktivet, da Finanshuset Farsø køber dette

du opretholder en likviditetsreserve

du undgår betaling af tinglysningsomkostninger

du undgår udlæg til moms ved anskaffelsen

du opnår en løsning som er tilpasset aktivets indtjening og levetid

Hvilke aktiver kan leases

erhvervskøretøjer på gule og hvide plader

IT-udstyr, alarmanlæg

produktions- og kontormaskiner

kontorinventar

andet

Tilfør kommentar

Tinglysningssystemet

Tinglysningssystemet

Alle danske ejendomme, d.v.s. jordarealer med eller uden bygninger, er registreret i tingbøger på såkaldte tinglysningskontorer rundt omkring i landet. Danmark er opdelt i 82 retskredse, hvor der er placeret et tinglysningskontor i hver kreds.


Når man afgiver pant i sin faste ejendom, registreres det i tingbogen i prioritetsrækkefølge, d.v.s. i en rangorden, der i første omgang reguleres efter, hvem der tinglyser først, og derefter hvorledes de enkelte prioriteter respekterer hinanden indbyrdes. Systemet er reguleret af Tinglysningsloven, der omhandler og regulerer tinglysning af såvel gæld som andre rettigheder og forpligtelser.

Tilfør kommentar

Pantebrevet

Pantebrevet

Lovgrundlag for pantebrevet
Pantebrevene der udstedes som beskrevet ovenfor, oprettes i overensstemmelse med og følger bestemmelserne i Gældsbrevsloven, Tinglysningsloven og Lov om Kreditaftaler.
Pantebrevene er meget standardiserede, og de fleste advokater samt andre pantebrevsudstedere, anvender da også en fortrykt formular, der er godkendt af Justitsministeriet.

Det typiske pantebrev
Det typiske pantebrev udstedes, afhængig af det aktuelle renteniveau i samfundet, med en fast pålydende rentesats på f.eks. 7, 8 eller 9pct. p.a. og et afviklingsforløb, efter annuitetsprincippet, med en løbetid på f.eks. 16 år og kvartårlig betaling af terminsydelser. På nuværende tidspunkt udstedes der dog flere pantebreve med en løbetid fra 20 til 25 år.

Pantebrevsmarkedet
Et pantebrev er i dag et investeringsobjekt, der i lighed med obligationer og aktier kan omsættes frit, - om end ikke på Fondsbørsen, så dog på et overskueligt marked med seriøse deltagere. Det betyder, at pantebreve i dag er væsentligt mere likvide end tidligere.

Finansrådet og Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere har vedtaget et regelsæt for handel med pantebreve i fast ejendom, og disse regler følges af de fleste større aktører på markedet.

Der er opstået en bred interesse for investering i pantebreve, og pantebrevskøberne omfatter såvel private som institutionelle investorer, herunder fonde, pensionskasser og forsikringsselskaber, samt børsnoterede investeringsselskaber, investeringsforeninger, pengeinstitutter m.fl.

Prisdannelsen
Pantebreve handles sædvanligvis gennem professionelle pantebrevshandlere, til kurser der nøje relaterer sig til det øvrige kapitalmarked herunder særligt renteniveauet for byggeobligationer. Kurserne er dog ikke så volatile som obligationer, hvilket skyldes, at der er flere faktorer, man skal indregne i den effektive forrentning, herunder ekstraordinære afdrag samt administrationsandshy;omkostninger og eventuelle tab.

Der udgives løbende vejledende priser fra de mere betydende pantebrevshandlere, og man kan dermed hurtigt finde det aktuelle markedsniveau. Interesserer man sig for mere atypiske pantebreve, f.eks. med knap så solide debitorer eller med pant i specielle ejendomstyper m.v. kan man opnå en lavere købskurs og dermed en højere effektiv rente på sin investering.

Hvad er risikoen på et pantebrev
Tabsrisikoen på pantebreve i fast ejendom er generelt en ubekendt faktor, der er meget afhængig af, hvilke pantebrevstyper man har investeret i, og hvilke krav man har opstillet i forbindelse med indkøb af pantebrevene.

Risikoen består i, at debitor undlader at betale terminsydelsen på ejendommen, der herefter går på tvangsauktion. På denne auktion opnår pantebrevet ikke dækning, hvorefter dette må afskrives som tabt.

Udover selve pantet i ejendommen kan pantebrevsinvestor dog gøre det personlige gældsansvar gældende overfor debitor. Vores erfaringer viser dog, at dette gældsansvar tidligst får værdi nogle år efter auktionen er overstået.
Antallet af tvangsauktioner er stabilt på lavt niveau.

Ejendomsmarkedet har tidligere været gennem nogle hårde år, som følge af at politikerne i 1987 gennemførte en skattereform, der bl.a. resulterede i en nedsættelse af rentefradraget. Skattereformen medførte endvidere, at huspriserne faldt.

Den statistiske risiko er meget vanskelig at opstille beregninger over, idet der har været vidt forskellige investeringsstrategier hos de forskellige investorer. Ved at se på de børsnoterede selskabers regnskabstal, kan man udlede lidt om, hvor tabstallene har befundet sig i de, for branchen, værste år, som indtil dato har været 1989 og 1990.

I de efterfølgende år har tabsprocenterne været tilnærmelsesvis ubetydelige, idet der i de fleste porteføljer er konstateret tabsprocenter i niveauet 0,25 til 1,00pct..

Som det ses, er der meget stor forskel på tallene, hvilket tyder på, at de enkelte selskabers indkøbspolitik er forskellig for så vidt angår risiko/afkastprofil.

Forudsætter man, at ejendomsmarkedet holder sig nogenlunde stabilt, og med fortidens tabsprocenter for øje, er det vanskeligt at forestille sig, at tabene vil udgøre mere end 0,5-1,0pct. i de fremtidige porteføljer af nyudstedte pantebreve.

Budgetlægningen i nogle af de selskaber der har pantebrevspuljer, er baseret på tab på 0,5-1,0pct. p.a.

Tilfør kommentar
Tilfør kommentar

Realkredit

Realkredit

I forbindelse med en ejendomshandel er det typisk et realkreditlån, der tinglyses med første prioritets panteret.

I Danmark findes der i øjeblikket fem store realkreditinstitutter, samt enkelte store pengeinstitutter, der yder første prioritets lån i forbindelse med ejendomshandler. Realkreditinstitutterne er nærmere Realkredit Danmark, Nykredit, BRF-Kredit, Totalkredit samt DLR.

Realkreditlån er lovmæssigt reguleret af Realkreditloven og institutterne er underkastet regler, der er udstukket af Finanstilsynet. Reglerne for udlån til fast ejendom er for enfamiliesboliger således, at man kan låne op til 80pct. af ejendommens handelspris, og for erhvervsejendomme op til 60pct., dog med individuelle kreditvurderinger af debitorerne.

For andre ejendomstyper gælder dog lavere lånegrænser - f.eks. erhvervsejendomme, sommerhuse samt visse atypiske ejendomme.
Ud over de lovmæssigt fastlagte lånegrænser har realkreditinstitutterne deres egne individuelle regler, der regulerer hvor meget og til hvilke ejendomskategorier man vil yde sine udlån. Bl.a. kan nævnes, at nogle af kreditforeningerne tilbyder lån indenfor lavere lånegrænser end fastsat lovmæssigt, i ejendomme der er beliggende udenfor bymæssig bebyggelse
Ejendomshandel med udstedelse af pantebrev:

En typisk ejendomshandel finansieres som ovenfor nævnt med 80pct. realkreditlån. De resterende 20pct. udredes enten ved kontant betaling, eller ved at køber betaler en mindre del kontant og udsteder et sælgerpantebrev på restbeløbet.


Eksempel:

Ejendom (bolig) med en kontant handelspris kr. 1.500.000

Lån i realkreditinstitut kr. 1.200.000

Sælgerpantebrev kr. 225.000

Kontant betaling kr. 75.000

Handelspris kr. 1.500.000

Tilfør kommentar

Hvem kan låne

Hvem kan låne

Vi tilbyder lån til både privatkunder og erhvervskunder. Vores Pantebrevsafdeling og Erhvervsafdeling står altid til klar med rådgivning omkring den helt rigtige finansieringsløsning for dig.

Tilfør kommentar

Boliglån

Boliglån. Vi er behjælpelig med finansiering af alle typer ejendomme fra privat bolig (inkl. andelsbolig) til erhvervs- og landbrugsejendomme. Vi tilbyder lån med både variabel og fast rente, løbetid op til 30 år, medfinansiering af omkostninger og udbetaling samt afdragsfrihed. Du kan selv beregne den månedlige ydelse her og ansøge direkte om lånet online. Såfremt du har spørgsmål vedrørende boliglån er du altid velkommen til at kontakte vores Pantebrevsafdeling på tlf. nr. 98 11 01 22 eller e-mail pant@finansfarsoe.dk

Beregn selv

Her kan du selv beregne din fremtidige ydelse på boligånet. Træk med musen i de blå parametre og se hvad den månedlige ydelse er på dit nye lån. Når du har fundet den beregning der passer til dig trykker du på knappen ansøg. Dine beregninger overføres nu automatisk til låneansøgningen og du kan nu ansøge online.

Tilfør kommentar

Billån

Når du har fundet bilen der passer til dig, finder vi sammen den helt rigtige finansieringsløsning. Du kan selv beregne den månedlige ydelse her og ansøge direkte om lånet online. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte vores Erhvervsafdeling for råd og vejledning omkring den rette finansieringsløsning for dig. Du kan ringe til vores Erhvervsafdeling på tlf. nr. 98 11 01 22 eller e-mail erhverv@finansfarsoe.dk

Beregn selv

Her kan du selv beregne din fremtidige ydelse på billånet. Træk med musen i de blå parametre og se hvad den månedlige ydelse er på din nye bil. Når du har fundet den beregning der passer til dig trykker du på knappen ansøg. Dine beregninger overføres automatisk til ansøgningsskemaet og du kan nu ansøge om lånet online.

Tilfør kommentar

Lån

Boliglån

Vi tilbyder lån med pant i fast ejendom. Har du dyre lån, fundet drømmehuset eller måske noget helt andet, så hjælper vi gerne med den helt rigtige finansieringsløsning for dig.

Du kan læse mere om Boliglån eller gå direkte til ydelsesberegneren og online ansøgning her

Du er også velkommen til at kontakte vores Pantebrevsafdeling på tlf. nr. 98 11 01 22 eller e-mail pant@finansfarsoe.dk

Billån
Vi tilbyder billån - både til erhverv og private. Du kan læse mere om vores tilbud indenfor billån eller gå direkte til ydelsesberegneren og online ansøgning her

Du er også velkommen til at kontakte vores Erhvervsafdeling på tlf. nr. 98 11 01 22 eller e-mail erhverv@finansfarsoe.dk

Tilfør kommentar

Hvad er risikoen på et pantebrev...

Hvad er risikoen på et pantebrev...
Tabsrisikoen på pantebreve i fast ejendom er generelt en ubekendt faktor, der er meget afhængig af, hvilke pantebrevstyper man har investeret i, og hvilke krav man har opstillet i forbindelse med indkøb af pantebrevene.
Risikoen består i, at debitor undlader at betale terminsydelsen på ejendommen, der herefter går på tvangsauktion. På denne auktion opnår pantebrevet ikke dækning, hvorefter dette må afskrives som tabt.
Udover selve pantet i ejendommen kan pantebrevsinvestor dog gøre det personlige gældsansvar gældende overfor debitor. Vore erfaringer viser dog, at dette gældsansvar tidligst får værdi nogle år efter auktionen er overstået.
Antallet af tvangsauktioner er stabilt på lavt niveau. Ejendomsmarkedet har tidligere været gennem nogle hårde år, som følge af at politikerne i 1987 gennemførte en skattereform, der bl.a. resulterede i en nedsættelse af rentefradraget. Skattereformen medførte endvidere, at huspriserne faldt.
Den statistiske risiko er meget vanskelig at opstille beregninger over, idet der har været vidt forskellige investeringsstrategier hos de forskellige investorer. Ved at se på de børsnoterede selskabers regnskabstal, kan man udlede lidt om, hvor tabstallene har befundet sig i de, for branchen, værste år, som indtil dato har været 1989 og 1990.
 
 
År Luxor A/S EPA Invest ID Invest Uni-Invest Gennemsnit
1989 3,1% 4,0% 1,5% 0,8% 2,35%
1990 3,2% 3,8% 1,7% 0,4% 2,28%

I de efterfølgende år har tabsprocenterne været tilnærmelsesvis ubetydelige, idet der i de fleste porteføljer er konstateret tabsprocenter i niveauet 0,25 til 1,00%.
Som det ses, er der meget stor forskel på tallene, hvilket tyder på, at de enkelte selskabers indkøbspolitik er forskellig for så vidt angår risiko/afkastprofil.
Forudsætter man, at ejendomsmarkedet holder sig nogenlunde stabilt, og med fortidens tabsprocenter for øje, er det vanskeligt at forestille sig, at tabene vil udgøre mere end 0,5-1,0% i de fremtidige porteføljer af nyudstedte pantebreve.
 
Budgetlægningen i nogle af de selskaber der har pantebrevspuljer, er baseret på tab på 0,5-1,0% p.a.
 

Tilfør kommentar

Prisdannelsen:

Pantebreve handles sædvanligvis gennem professionelle pantebrevshandlere, til kurser der nøje relaterer sig til det øvrige kapitalmarked - herunder særligt renteniveauet for byggeobligationer. Kurserne er dog ikke så volatile som obligationer, hvilket skyldes, at der er flere faktorer, man skal indregne i den effektive forrentning, herunder ekstraordinære afdrag samt administrationsomkostninger og eventuelle tab.
Der udgives løbende vejledende priser fra de mere betydende pantebrevshandlere, og man kan dermed hurtigt finde det aktuelle markedsniveau. Interesserer man sig for mere atypiske pantebreve, f.eks. med knap så solide debitorer eller med pant i specielle ejendomstyper m.v. kan man opnå en lavere købskurs og dermed en højere effektiv rente på sin investering.

Tilfør kommentar

Pantebrevsmarkedet:

Et pantebrev er i dag et investeringsobjekt, der i lighed med obligationer og aktier kan omsættes frit, - om end ikke på Fondsbørsen, så dog på et overskueligt marked med seriøse deltagere. Det betyder, at pantebreve i dag er væsentligt mere likvide end tidligere.
De danske pengeinstitutter har i Finansrådet vedtaget et regelsæt for handel med pantebreve, og disse regler følges af de fleste større aktører på markedet.
Der er opstået en bred interesse for investering i pantebreve, og pantebrevskøberne omfatter såvel private som institutionelle investorer, herunder fonde, pensionskasser og forsikringsselskaber, samt børsnoterede investeringsselskaber, investeringsforeninger, pengeinstitutter m.fl.

Tilfør kommentar

Det typiske pantebrev:

Det typiske pantebrev udstedes, afhængig af det aktuelle renteniveau i samfundet, med en fast pålydende rentesats på f.eks. 7½, 8 eller 9% p.a. og et afviklingsforløb, efter annuitetsprincippet, med en løbetid på f.eks. 16 år og kvartårlig betaling af terminsydelser. På nuværende tidspunkt udstedes der dog flere pantebreve med en løbetid fra 20 til 25 år. 
 

Tilfør kommentar

Lovgrundlag for pantebrevet:

Pantebrevene der udstedes som beskrevet ovenfor, oprettes i overensstemmelse med - og følger bestemmelserne i Gældsbrevsloven, Tinglysningsloven og Lov om Kreditaftaler.
Pantebrevene er meget standardiserede, og de fleste advokater samt andre pantebrevsudstedere, anvender da også en fortrykt formular, der er godkendt af Justitsministeriet.

Tilfør kommentar

Ejendomshandel med udstedelse af pantebrev:

En typisk ejendomshandel finansieres som ovenfor nævnt med 80% realkreditlån. De resterende 20% udredes enten ved kontant betaling, eller ved at køber betaler en mindre del kontant og udsteder et sælgerpantebrev på restbeløbet.
Eksempel:
 
 
Ejendom (bolig) med en kontant handelspris  kr. 1.500.000 
Lån i realkreditinstitut  kr. 1.200.000 
Sælgerpantebrev kr. 225.000 
Kontant betaling             kr. 75.000 
Handelspris kr. 1.500.000 

 
 

Tilfør kommentar

Realkredit:

I forbindelse med en ejendomshandel er det typisk et realkreditlån, der tinglyses med første prioritets panteret.
I Danmark findes der i øjeblikket fem store realkreditinstitutter, samt enkelte store pengeinstitutter, der yder første prioritets lån i forbindelse med ejendomshandler. Realkreditinstitutterne er nærmere Realkredit Danmark, Nykredit, BRF-Kredit, Totalkredit samt DLR.
Realkreditlån er lovmæssigt reguleret af Realkreditloven og institutterne er underkastet regler, der er udstukket af Finanstilsynet. Reglerne for udlån til fast ejendom er for enfamiliesboliger således, at man kan låne op til 80% af ejendommens handelspris, og for erhvervsejendomme op til 60%, dog med individuelle kreditvurderinger af debitorerne.
For andre ejendomstyper gælder dog lavere lånegrænser - f.eks. erhvervsejendomme, sommerhuse samt visse atypiske ejendomme.
Ud over de lovmæssigt fastlagte lånegrænser har realkreditinstitutterne deres egne individuelle regler, der regulerer hvor meget - og til hvilke ejendomskategorier man vil yde sine udlån. Bl.a. kan nævnes, at nogle af kreditforeningerne tilbyder lån indenfor lavere lånegrænser end fastsat lovmæssigt, i ejendomme der er beliggende udenfor bymæssig bebyggelse

Tilfør kommentar

Tinglysningssystemet:

Alle danske ejendomme, d.v.s. jordarealer med eller uden bygninger, er registreret i tingbøger på såkaldte tinglysningskontorer rundt omkring i landet. Danmark er opdelt i 82 retskredse, hvor der er placeret et tinglysningskontor i hver kreds.
Når man afgiver pant i sin faste ejendom, registreres det i tingbogen i prioritetsrækkefølge, d.v.s. i en rangorden, der i første omgang reguleres efter, hvem der tinglyser først, og derefter hvorledes de enkelte prioriteter respekterer hinanden indbyrdes. Systemet er reguleret af Tinglysningsloven, der omhandler og regulerer tinglysning af såvel gæld som andre rettigheder og forpligtelser.

Tilfør kommentar

Pantebreve-et attraktivt investeringsobjekt

Det danske pantebrevsmarked - pantebreve generelt

Pantebrevsmarkedet i Danmark hviler på en årelang tradition for finansiering af fast ejendom, og dette marked har gennem tiderne været kraftigt afhængigt af realkreditinstitutternes og pengeinstitutternes skiftende evne til at sætte lån i de danske ejendomme.
Pantebreve kan principielt opdeles i to hovedgrupper:
- lånepantebreve samt
- sælgerpantebreve
Lånepantebreve opstår typisk ved at ejere af fast ejendom optager et tillægslån, mod at långiver samtidig får tinglyst et pant i låntagers faste ejendom.
Sælgerpantebreve opstår derimod som følge af et restfinansieringsbehov ved handel med fast ejendom.

 
 

Tilfør kommentar

Vi har erfaringen og ekspertisen

Vi har mere end 15 års erfaring med pantebrevsmarkedet
Vi varetager opkøb af pantebreve til kunder og egenbeholdning
Vi har stor ekspertise i løsning af specialsager - såvel bolig- som erhvervssager
Vi tilbyder vurdering og formidling af større pantebrevsbeholdninger
Vi opkøber og sammensætter den for investor mest optimale pantebrevsinvestering

Tilfør kommentar