Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Citibank

laan forbrugslaan citibank lån

Lånemuligheder


Her kan du se hvad du skal betale om måneden ved forskellige lånebeløb og løbetider. Du er naturligvis altid velkommen til at indfri dit lån, eller betale mere uden at det koster dig noget ekstra.

 

www.citibank.dk
Tilfør kommentar

Almindelige låne betingelser

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af lånebeløbet inklusive påløbne renter, gebyrer samt provisioner sker med faste månedlige ydelser i henhold til det lånedokument, som låntager får udleveret i forbindelse med låneaftalens indgåelse. Rettidig indbetaling er den 1. i måneden og skal ske til Citibank via BetalingsService eller girokort, som hver måned sendes til låntager. Den månedlige betaling skal ske til tiden, også selvom låntager ikke har modtaget månedens girokort. Enhver indbetaling på lånet anvendes først til dækning af påløbne, ikke-betalte renter, gebyrer samt provisioner og dernæst til afdrag på lånebeløbet (lånets hovedstol). Første ydelse udgør alene påløbne renter fra udbetalingsdato til første forfaldsdato og månedsgebyr.

Citibank forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb, som fejlagtigt måtte blive indsat på låntagers bankkonto.


Årsopgørelse

Låntager modtager årligt et brev fra Citibank med en opgørelse over restgælden på lånet og årets renteudgifter. Brevet udsendes i januar måned.


Renter, gebyrer og provisioner

Renten beregnes månedsvis bagud af den til enhver tid udestående saldo pr. renteberegningsdatoen. Beregning sker hver den 12. i måneden. Hvis den 12. er en lørdag, søndag eller helligdag beregnes rente sidste hverdag før den 12. i måneden. Rente og gebyrer tilskrives altid lånet samtidig med beregning. Ved eventuel førtidsindfrielse af lånet beregnes rente fra seneste 1. i måneden til datoen for modtagelse af hele den udestående saldo.

Rente-, gebyr- og provisionssatser er variable og kan til enhver tid ændres af Citibank med en måneds varsel, såfremt (a) markedsmæssige forhold, herunder blandt andet konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring af rente-, gebyr- og provisionssatser, eller (b) Citibank - uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau - ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i det generelle renteniveau, herunder blandt andet på penge- og obligationsmarkederne, eller såfremt penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- og udland påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for Citibank, og som skyldes udefrakommende forhold, som Citibank ikke har indflydelse på, kan Citibank ændre renten uden forudgående varsel. Citibank er ligeledes berettiget, men ikke forpligtet, til at ændre den månedlige ydelse eller afviklingsperiode, som følge af ændrede rente-, gebyr- eller provisionssatser. Låntager vil modtage oplysning om de ændrede rente-, gebyr- samt provisionssatser på én af følgende måder: ved brev, ved annoncering i dagspressen eller på Internettet. Herudover vil alle låntagere få besked ved udsendelse af det årlige brev fra Citibank, jfr. punkt 2.

EKSEMPEL PÅ LÅNEBELØB OG RENTE: 
Lånebeløb: Rente p.a. pr. 01-04-2004
100.000 - 200.000 13,9% (nominel årlig rente 14,82%)
50.000 - 99.999 14,9% (nominel årlig rente 15,96%)
25.000 - 49.999 15,9% (nominel årlig rente 17,11%)
   
Gebyrliste pr. 01-04-2004  
Etableringsgebyr 1.500 kr.
Månedsgebyr 15 kr.
Manglende oplysning om flytning  100 kr.
Bilagsgebyr 150 kr.
Rykkergebyr 100 kr.
Inkassogebyr 100 kr.

Renten for det lånte beløb bestemmes individuelt alt efter lånets størrelse og løbetid.


Solidarisk hæftelse

Låntager og medlåntager hæfter begge personligt og solidarisk for betaling af det til enhver tid udestående skyldige beløb i henhold til lånedokumentet inklusive påløbne renter, gebyrer og provisioner.


Opsigelse

Låntager er berettiget til at indfri låneaftalen uden varsel. Citibank kan opsige låneaftalen til indfrielse med tre måneders varsel, såfremt der foreligger en saglig begrundelse, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldgrund, se punkt 6.


Misligholdelse

Citibank kan uanset et aftalt opsigelsesvarsel opsige låneaftalen og forlange restgælden inklusive påløbne ikke-betalte, renter, gebyrer og provisioner indfriet straks, hvis:


låntager undlader at betale ydelser, renter, gebyrer eller provisioner på forfaldtidspunktet, og låntager ikke har betalt det skyldige beløb senest 8 dage efter, at Citibank har sendt skriftligt krav om betaling til låntager på den af Citibank senest kendte adresse.
der foretages udlæg eller arrest hos låntager.
låntager indgiver anmeldelse om betalingsstandsning, bliver erklæret konkurs, indleder forhandling om akkord eller gældssanering.
låntager afgår ved døden.
åntager får fast bopæl udenfor landets grænser, og der ikke er truffet aftale om låneaftalens fortsatte afvikling.
låntager har afgivet væsentlige urigtige oplysninger af betydning for Citibanks vurdering af låneansøgningen.
Hvis låneaftalen misligholdes, kan Citibank kræve gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkassation. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Citibanks rykkerbrev samt den til enhver tid gældende gebyrliste.

Citibank kan til enhver tid på misligholdte låneaftaler administrativt eller regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af rentetilskrivning, der ikke beror på en aftale med låntager, kan ikke betragtes som et afkald fra Citibank på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver anmeldt låntager ved et kontoudskrift eller lignende.

Behandling af kundedata

For at behandle og forbedre låntagers låneaftale med Citibank, vil Citibank indsamle, registrere, anvende og videregive personoplysninger vedrørende låntager. Ved personoplysninger forstås generelle kundeoplysninger såsom låntagers navn, adresse, CPR-nr. eller andet identifikationsnummer og tidligere afvikling af lån (oplysninger fra RKI Kredit Information). Deres data vil blive sikkert opbevaret hos vore databehandlere UpplysningsCentralen UC AB og TietoEnator AB, der begge er lokaliseret i Stockholm, Sverige, samt MDS Nordic A/S, som er lokaliseret i Danmark. Personoplysningerne vil være tilgængelige for udvalgte medarbejdere hos Citibank samt for udvalgte medarbejdere hos vores databehandlere. Kundedata kan endvidere blive videregivet til RKI Kredit Information til inddrivelse af forfaldne ydelser under låneaftalen. Citibank ønsker endvidere at gøre låntager opmærksom på, at telefonsamtaler med Citibank kan blive aflyttet og/eller optaget, såfremt låntager forinden har afgivet telefonisk samtykke hertil. Dette sker i uddannelsesøjemed for at sikre ensartede niveauer for service og kundehåndtering. I overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger er låntager berettiget til at kontakte Citibank og herunder anmode om, at registrerede oplysninger vedrørende låntager korrigeres, såfremt disse ikke er korrekte. Låntager vil til enhver tid have ret til indsigt i, hvilke personoplysninger, der behandles om låntager. Herunder har låntager ret til oplysning om behandlingens formål samt tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.


Låntagers oplysningsforpligtelse

Låntager er forpligtet til at underrette Citibank om ændringer i låntagers navn og adresse.


Force Majeure

Såfremt Citibank ikke kan opfylde låneaftalen eller betingelser vedrørende låneaftalen, er Citibank ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig, såfremt ikke-opfyldelse skyldes udefrakommende omstændigheder betegnet som force majeure, herunder men ikke begrænset til, krig, krigslignende forhold, terroraktioner, brand, oversvømmelse, epidemi, strejke, boykot, borgerlige uroligheder, system nedbrud, nedbrud af telekommunikation eller strømsvigt.


Fortrydelsesret

Låntager har 14 dages fortrydelsesret på lånet beregnet fra den dag, hvor aftalen indgås. Såfremt Låntager ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal dette meddeles Citibank skriftligt inden fristens udløb. Meddelelsen skal sendes til Citibank International plc., Denmark Branch, Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup.


Ændring af betingelser

Citibank forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for denne låneaftale med 3 måneders varsel, jfr. dog punkt 3.


Klageadgang

Låntager har mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø. Klageskema kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet.
 

Tilfør kommentar

Sådan gør du

Ansøg direkte via Internettet. Det er den hurtigste måde at ansøge
på. Gå til vores online ansøgningsskema. 
Eller klik på ansøgningsskema, og udskriv
det på din printer. Send det med posten til:
Citibank, Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup, eller fax os din ansøgning på 32 47 50 11.
 
 

Tilfør kommentar

Eksempel 2:

Et lån på 200.000 kr. som afvikles over 144 mdr. koster 2.898 kr. om måneden inkl. alle gebyrer. ÅOP er 15,1%.

Tilfør kommentar

Låne Eksempel 1:

Et lån på 100.000 kr. som afvikles over 144 mdr. koster 1.467 kr. om måneden inkl. alle gebyrer. ÅOP er 15,5%.
Tilfør kommentar