Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

BestemSelv ApS

billaan bestemselv lån
BestemSelv ApS (www.BestemSelv.dk) formidler lån for en række selskaber. Disse lånebestemmelser er for lån optaget i sparTrelleborg Finans A/S henholdsvis Lånlet A/S, og lånebestemmelserne gælder for alle aftaler mellem låntager og sparTrelleborg Finans A/S henholdsvis Lånlet A/S. Begge selskaber er i det følgende kaldet for långiver. Når låntager modtager lånedokumentet til underskrift, vil det af låntagers lånedokument fremgå, hvilket selskab, lånet er optaget i.
www.bestemselv.dk
Tilfør kommentar

De Almindelige lånebestemmelser

De Almindelige lånebestemmelser gælder i det omfang, andet ikke er særskilt aftalt for lånet.

1. Beregning og tilskrivning af rente
Ekspeditionsdage:
Alle dage, undtagen lørdage, søn og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, er ekspeditionsdage.
Bogføringsdag:
Bogføringsdagen er den ekspeditionsdag, hvor en bevægelse (+/-) registreres på et lån. Bogføringsdagen for bevægelsen er anført i en særskilt kolonne på det tilsendte kontoudtog.
Rentedato (rentevalørdag):
Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse (+/-) får virkning for beregning af renten på et lån.
Långiver beregner et dagligt rentebeløb udfra saldoen (restgælden) på lånet samt lånets pålydende rentesats.

Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, der sættes ind eller hæves på lånet. Den pålydende rentesats omsættes ved renteberegningen til en dagsrentesats efter et 365/366 dages princip.

De daglige rentebeløb opsamles og hæves på (tilskrives) lånets restgæld på tidspunktet for rentetilskrivningen. Det tilskrevne rentebeløb fremgår af kontoudtog eller af anden opgørelse, låntager modtager vedrørende lånet.

Renten er variabel, med udgangspunkt i CIBOR 3 MDR. Der sker kun regulering, såfremt CIBOR 3 MDR ændrer sig mere end 0,5 %-point fra udbetalingsdagen eller sidste renteændring. Renten tilskrives den sidste kalenderdag i hver måned.

1.1. Tilbageførsel

Långiver kan, men er ikke forpligtet til at tilbageføre beløb, der er indbetalt på et lån, hvis
indbetalingen skyldes en fejltagelse hos afsender, långiver eller
indbetalingen vedrører en indbetaling fra låntager eller tredjemand, hvor det anvendte betalingsmiddel ikke honoreres.
1.2. Rentedato og betalingsdato m.v.

1.2.1 Indbetaling/overførsel til lån


(Fælles) Indbetalingskort (indbetaling/overførsel fra et pengeinstitut/posthuset)
Bogføringsdag: 2 ekspeditionsdage efter indbetalings- /overførselsdagen.
Rentedato: Bogføringsdagen.

Betaling foretaget via BS (BetalingsService)
Bogføringsdag: Samme ekspeditionsdag som overførselsdagen.
Rentedato: Bogføringsdagen.


Modtagelse af check
Bogføringsdag: Samme ekspeditionsdag som checken modtages.
Rentedato: 1 ekspeditionsdag efter bogføringsdagen.

1.2.2 Udbetalinger/overførsel fra lån
Udbetaling af lån
Bogføringsdag: Udbetalingsdagen.
Rentedato: Bogføringsdagen.


Overførsel til andet lån hos långiver
Bogføringsdag: Overførselsdagen.
Rentedato: Bogføringsdagen.

Tilskrivning af rente/gebyrer
Bogføringsdag: Terminsdagen.
Rentedato: Bogføringsdagen.

2. Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af det lånte beløb incl. påløbne renter og gebyrer sker i henhold til det gældsbrev, som låntager får udleveret ved lånets indgåelse. Rettidig betaling er den 1. i måneden.

3. Gebyrer og lignende
Låntager afholder alle omkostninger i anledning af lånets oprettelse og afvikling. Sådanne omkostninger kan eksempelvis være
ændrer låntager navn eller adresse, skal det nye navn eller adresse (midlertidig som permanent) straks oplyses til långiver. Sker dette ikke, kan långiver opkræve et gebyr herfor
alle direkte udlæg, der opstår som følge af lånet, f.eks. skatter og afgifter, telefon-, telefax-, telex- og portoudgifter m.v.
morarente/restancerente, hvis et lån kommer i restance
Långivers omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge gældende lovgivning, herunder gebyrer for at fremskaffe udskrifter og bilag samt udfærdigelse af fotokopier
Långivers omkostninger i tilfælde af, at lånet misligholdes, herunder gebyrer for udsendelse af rykkerbreve, udgifter til inkassovirksomheder, herunder juridisk bistand til inkassation, retsafgifter m.v.
Långiver kan altid af administrative og regnskabsmæssige årsager vælge ikke overfor låntager at tilskrive renter og gebyrer. En sådan undladelse af at tilskrive renter og gebyrer, der ikke beror på en udtrykkelig særskilt skriftlig aftale med låntager, kan ikke betragtes som afkald fra långiver på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om låntager bliver opmærksom på, at der ikke tilskrives renter, f.eks. fra kontoudtog.

3.1 Ændring af gebyrer/indførelse af nye gebyrer
Når der tales om gebyrer, er der forskel på "løbende låneforhold" og "enkeltstående ydelser". Enkeltstående ydelser er f.eks., når du bestiller et ældre kontoudtog og stiftelsesomkostninger for et lån. Løbende låneforhold er et eksisterende lån.
Långiver kan uden varsel sætte gebyrer ned.

Långiver kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder, hvis et nyt lån optages.

For eksisterende (løbende) låneforhold er de løbende gebyrer (d.v.s. faktureringsgebyr og gebyr for betaling med indbetalingskort) faste i lånets løbetid. De løbende gebyrer kan dog ændres med 3 måneders varsel, såfremt der sker begivenheder, der kommer udefra, og som långiver ikke har nogen indflydelse på, f.eks. lovændring.

 

4. Rente - og prisoversigt
Satser pr. 1. september 2003 Vilkår
Pålydende rente.
Renten er variabel. Læs mere om renten.  1,7% pr. md
20,4% pr. år. 
Årlig nominel rente (effektiv rente) 22,42% 
Det lånte beløb Mindst 11.200 kr.
Maksimalt 52.500 kr.
Hvis udbetaling ved check tillægges gebyret herfor. 
Stiftelsesomkostninger

Stiftelsesgebyr ved oprettelse/forhøjelse af lån

+ Hvis lånebeløbet udbetales ved check
+ Hvis lånebeløbet overføres til konto i et pengeinstitut 

5% af lånebeløbet, dog mindst 1.200 kr.


50 kr.
0 kr. 
Lånebeløbet (det udbetalte beløb)  Mindst 10.000 kr.
Maksimalt 50.000 kr. 
Løbetid  Mindst 12 mdr.
Maksimalt 60 mdr. 
Udbetaling af lån ved check  50 kr. 
Udbetaling af lån ved overførsel til konto i et pengeinstitut 0 kr. 
Omkostninger til sikkerhedsstillelse Nej. Lånet tilbydes uden sikkerhed.
Betaling af låneydelse

Faktureringsgebyr pr. md. (bagud).
+ Hvis betaling foretages via BS (BetalingsService)
+ Hvis betaling foretages med indbetalingskort

Gebyrerne tillægges lånets restgæld og indgår i låneydelsen. 

15 kr.
0 kr.

25 kr.
 
Kopi af ældre kontoudtog 100 kr. pr. stk.
Kopi af allerede udleveret lånedokument. 175 kr. pr. stk.
Ændring af lånedokument, såfremt ændringen medfører, at der ifølge kreditaftaleloven skal oplyses om fornyede kreditomkostninger. F.eks. hvis der gives fritagelse for en låneydelse.  500 kr. 
1. Rykkerbrev ved restance 100 kr.
2. Rykkerbrev ved restance 100 kr.
3. Rykkerbrev ved restance(opsigelse) 100 kr.
Overdragelse til inkasso (inkassogebyr)  100 kr.
Gebyr for manglende oplysning om navne- og adresseændring
175 kr.
For diverse ekstraordinære opgaver, f.eks. fremfinding af arkivmateriale, opgørelse i forbindelse med dødsfald m.v. kan der opkræves timebetaling. Pr. påbegyndt time 400 kr. (minimum 1 time)
Tryghedsforsikring (frivillig ordning forsikringstager) pr. måned. Læs mere om tryghedsforsikringen. Forsikringspræmien udgør 6% af den månedlige låneydelse/ betaling. Beløbet opkræves sammen med den månedlige låneydelse/betaling på lånet. Den lovpligtige stempelafgift på 10,50 kr. opkræves (kun én gang) på første kontoudtog. 
Restancerente/morarente (af låneydelser som ikke er betalt til tiden). Det forfaldne beløb forrentes efter forfaldsdagen med den rentesats, som i øvrigt er gældende for låneaftalen, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats.


Se hvad det koster at låne

5. Meddelelse om rente- og gebyrændringer
Långiver annoncerer i dagspressen eller sender et brev, hvis rentesatser og gebyrer ændres. Den nye rentesats og gebyrer, som ændres i (løbende) låneforhold, vil også fremgå:
ved betaling med indbetalingskort: af det første kontoudtog, der sendes efter ændringen.
ved betaling via BS: af den første BetalingsService-oversigt, der sendes efter ændringen.
6. Indfrielse og opsigelse
Låntager kan når som helst indfri lånet helt eller delvist uden varsel.
Långiver kan opsige lånet med 3 måneders varsel og forlange hele gælden betalt. Uanset nævnte opsigelsesvarsel forfalder lånet til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af:

at noget beløb i henhold til lånet ikke bliver betalt rettidigt og beløbet ikke er betalt senest 7 dage efter, at sparTrelleborg Finans/Lånlet har sendt låntager en rykkerskrivelse til den af långiver senest kendte adresse
at låntager har fortiet eller givet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for lånets bevilling/etablering
at låntager har et andet gældsforhold til långiver, og dette på grund af misligholdelse er forfaldent til betaling
at låntager udsættes for udlæg eller arrest, standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandlinger om akkord eller gældssanering.
at låntager afgår ved døden i lånets løbetid
at låntager tager fast ophold uden for landets grænser eller forandrer bopæl i Danmark uden at have meddelt långiver dette skriftligt inden 14 dage
at låntager ikke, hvis långiver kræver det, indleverer sin forskudsopgørelse, lønsedler og eventuelle (termins)kvitteringer samt oversigt over sine samlede faste udgifter (budget).
Misligholdes lånet, kan der foretages indberetning til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, f.eks. RKI Kredit Information.

7. Forbehold for dækning og ekspedition af indbetalinger/overførsler fra pengeinstitutter
Alle indbetalinger på et lån registreres. Når det drejer sig om andre indbetalinger end kontanter (f.eks. en check), tager långiver forbehold for, at långiver rent faktisk modtager beløbet. Viser det sig f.eks., at en check er dækningsløs, hæves beløbet på lånet igen. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt på kvitteringer eller andre meddelelser om indbetalingen.
Når långiver modtager en indbetaling til et lån - f.eks. en overførsel fra et pengeinstitut m.v. - placeres pengene altid på det lån, der har det oplyste kontonummer. Det betyder, at långiver ikke tager højde for andre oplysninger som f.eks. låntagers navn.

Hvis indbetalinger fra låntager omstødes, opretholdes låntagers forpligtelser, uanset om långiver har meddelt saldokvittering.

Långiver kan tilbageføre beløb, der er sat ind på et lån ved en åbenbar fejl fra långivers side, f.eks. hvis det samme beløb sættes ind flere gange.

8. Modregning
Långiver kan uden forudgående meddelelse til låntager modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos låntager i ethvert tilgodehavende, som låntager har eller får hos långiver.

9. Anvendelse af indbetalinger
Hvis andet ikke udtrykkeligt er meddelt i forbindelse med låntagers indbetaling, anvendes denne i nævnte rækkefølge til dækning af forfaldne beløb for gebyrer, herunder omkostninger, der påløber ved en eventuel misligholdelse af lånet, renter og dernæst til nedbringelse af den øvrige gæld.

10. Overdragelse af rettigheder
Långiver er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder over for låntager til tredjemand.

11. Solidarisk hæftelse
Hvis lånet oprettes af to personer, hæfter begge personligt og solidarisk for den til enhver tid værende restgæld på lånet, incl. påløbne renter og gebyrer. Låntagerne bekræfter med deres underskrift, at al korrespondance, med forpligtende virkning for alle debitorer, kan fremsendes til hoveddebitor, der fremsendes derfor ikke særskilt underretning til alle debitorer.

12. Långivers erstatningsansvar
Långiver er erstatningsansvarlig, hvis långiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er långiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er långiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
svigt i långivers strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af långiver selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af långiver
andre omstændigheder, som er udenfor långivers kontrol.
Långivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

långiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
lovgivningen under alle omstændigheder gør långiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.
13. Fortrydelsesret/Fortrydelsesfrist på indgåede låneaftaler ved fjernsalg

13.1 Hvad siger forbrugerbrugeraftaleloven?
Ifølge forbrugeraftalelovens §17 kan låntager (som forbruger) fortryde den indgåede låneaftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, låntager har indgået lånet, f.eks. skrevet under på et gældsbrev.

Efter forbrugeraftaleloven har låntager krav på en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om det ansøgte lån. Fortrydelsesfristen løber ikke, før låntager har modtaget disse oplysninger (f.eks. på papir eller e-mail). Modtager låntager f.eks. oplysningerne mandag den 1., har låntager fortrydelsesfrist til og med mandag den 15. Modtager låntager oplysningerne senere, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, låntager modtager oplysningerne.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag.

13.2 Henvendelse ved fortrydelse
Fortryder låntager låneaftalen, skal låntager blot inden fortrydelsesfristens udløb rette henvendelse til långiver, Holsbjergvej 27, 2620 Albertslund, telefon 4396 5722, laanlet.dk henholdsvis spartrelleborgfinans.dk Henvendelse kan ske både telefonisk, skriftligt pr. brev og med e-mail (kontaktdata findes på laanlet.dk henholdsvis spartrelleborgfinans.dk).

Hvis låntager ønsker bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt, kan låntager f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

13.2 Refusion og betaling ved anvendelse af fortrydelsesretten
Ønsker låntager at fortryde låneaftalen, vil der ikke blive ydet refusion af de med lånet forbundne stiftelsesomkostninger, tilskrevne og ikke-tilskrevne renter samt andre gebyrer og omkostninger, der hidrører fra lånets stiftelsestidspunkt frem til indfrielsestidspunktet. Låntager skal således indfri lånet i sin helhed på samme måde, som hvis låntager selv indfrier lånet efter fortrydelsesfristens udløb.

14. Fortrydelsesret/Fortrydelsesfrist på indgåede forsikringer ved fjernsalg

Reglerne for en tryghedsforsikring fremgår af forsikringsbetingelserne.

15. Værneting/lovvalg
Retlige tvister afgøres efter dansk ret. Långiver kan alene rejse sag mod låntager ved dennes hjemting.

16. Garantifond
Når der er tale om udlån, så er långiver, og dermed også låntageren, ikke dækket af nogen garantifond eller garantiordning.

Reglerne for en tryghedsforsikring fremgår af forsikringsbetingelserne.

17. Behandling af kundeoplysninger og markedsføring
Ifølge persondataloven har långiver pligt til at oplyse låntagere om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. Reglerne fremgår af långivers bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring. Ligesom reglerne for markedsføring fremgår af samme vilkårssæt.

18. Klageadgang
Låntager skal altid kontakte långiver, Holsbjergvej 27, 2620 Albertslund, telefon 4396 5722, laanlet.dk henholdsvis sparetrelleborgfinans.dk, hvis der er uoverensstemmelse om et kundeengagement med långiver.

Der findes intet klagenævn. Hvis henvendelsen ikke fører til et for låntager tilfredsstillende resultat, må låntager anlægge sag ved domstolene.

Klageadgangen vedrørende en tryghedsforsikring fremgår af forsikringsbetingelserne.

19. Ændring af de Almindelige lånebestemmelser
De Almindelige lånebestemmelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne ikke er til ugunst for låntager, og bestemmelserne kan ændres med 3 måneders varsel, hvis ændringerne ikke er til fordel for låntager. Besked om ændringen vil blive givet ved brev eller ved annoncering i dagspressen.
Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring pr. 1. september 2004.

BestemSelv ApS (herefter kaldet BestemSelv) formidler lån for en række selskaber. Disse bestemmelser gælder for lån optaget i sparTrelleborg Finans A/S (herefter kaldet sparTrelleborg Finans) henholdsvis Lånlet A/S (herefter kaldet LånLet), og bestemmelserne gælder for alle aftaler mellem kunden og sparTrelleborg Finans henholdsvis LånLet. Når kunden modtager lånedokumentet til underskrift, vil det af kundens lånedokument fremgå hvilket selskab, lånet er optaget i.

1. Behandling af kundeoplysninger
Ifølge persondataloven har LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans pligt til at oplyse kunderne om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

1.1 Indsamling, videregivelse og brug af personoplysninger
Når kunden søger om et lån, beder BestemSelv på vegne af henholdsvis LånLet og sparTrelleborg Finans om en række oplysninger, bl.a. navn, adresse, CPR-nr., indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold og indehavelse af betalingskort/kreditkort.

Et lån bevilges efter individuel kreditvurdering. Det betyder, at oplysninger om kundens evt. kundeforhold i LånLet og sparTrelleborg Finans, herunder oplysninger som kunden afgiver i forbindelse med en låneansøgning, f.eks. cpr.nr. samt oplysning om indtægtsforhold, kan videregives til og modtages fra LånLet og sparTrelleborg Finans. Det samme gælder oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med en evt. låneansøgning på BestemSelv.dk, laanlet.dk eller spartrelleborgfinans.dk. Udover de oplysninger, som kunden selv afgiver, kan LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, f.eks. Det Centrale Personregister. Ligesom der kan indhentes oplysninger fra private registre, f.eks. kreditoplysningsbureauer.

Hvis kunden ønsker at tegne en tryghedsforsikring, kan LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans til det forsikringsselskab, der tilbyder tryghedsforsikringen, videregive de kundeoplysninger, som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan tegne/administrere forsikringen.

Kreditvurdering kan ske når som helst under lånets forløb.

LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans må gerne give kunden alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' gældsbrev, vilkårssæt m.v. anvendes ord som: skriftligt, brev, kontoudtog m.v. Det kan naturligvis kun ske i den udstrækning, det er muligt efter gældende ret.

For at kunne opfylde aftaler med kunden, f.eks. overførsel af lånebeløbet til kundens pengeinstitutkonto, videregives de oplysninger om kunden, som er nødvendige for at identificere kunden og gennemføre betalingen.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen, f.eks. til skattemyndighederne.

De i låneansøgningen anførte oplysninger opbevares og edb-registreres i LånLets og sparTrelleborg Finans' interne kredit- og administrationssystemer.

Misligholder kunden sine forpligtelser over for LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans, kan LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans, jf. LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' Almindelige lånebestemmelser, indberette kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Samtykke

Kunden kan når som helst trække et afgivet samtykke tilbage, men hvis kunden ikke vil give LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans de anmodede oplysninger, kan dette blive betragtet som misligholdelse, jf. LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' Almindelige lånebestemmelser.

1.2 Afvisning af ansøgning
LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans vil normalt afvise at udstede lån til personer, der er registreret i RKI Kredit Information eller Debitor Registret. Afvisning kan også forekomme af andre årsager. Kunden har ikke krav på en begrundelse på afslag.

1.3 Trods tilbagekaldelse af samtykke kan behandling af personoplysninger finde sted
Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, men en sådan tilbagekaldelse kan begrænse LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' muligheder for at kunne give kunden den bedste service.

Selvom kunden har tilbagekaldt samtykket, må LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' behandling af personoplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans, af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som kunden er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på kundens anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, for at beskytte kundens vitale interesser, af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, og af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans eller den tredjemand, til hvem oplysningerne er videregivet, har fået pålagt.

1.4 Kunden har ret til at få oplysninger om registrerede og behandlede oplysninger
Kunden har ret til - i overensstemmelse med reglerne herom i persondataloven - at få at vide, hvilke oplysninger LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans har registreret og behandlet om kunden. LånLet kan kræve et gebyr (fastsat i medfør af lovgivningen) for at give kunden et skriftligt svar.

1.5 Fejl i LånLets oplysninger
Viser det sig, at LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' oplysningerne om kunden ikke er korrekte, vil LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans tilrette dem øjeblikkeligt. Ligesom LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans vil sørge for at underrette andre, der evt. har modtaget de forkerte oplysninger. Dette gælder dog ikke, hvis underretning er uforholdsmæssig vanskelig eller viser sig umulig.

Hvis kunden vil klage over behandlingen af kundeoplysningerne, skal kunden rette henvendelse til:

enten LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans, Holsbjergvej 27, 2620 Albertslund, telefon 4396 5722, laanlet.dk henholdsvis spartrelleborgfinans.dk
eller Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København V, telefon 3314 3844, datatilsynet.dk
1.6 Opbevaring af oplysninger
De oplysninger, som LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans modtager om kunden, vil blive behandlet fortroligt. Hvis låneansøgningen afslås, tilintetgøres oplysningerne.

Hvis låneansøgningen godkendes, opbevares oplysningerne, så længe låneforholdet består. Ifølge lovgivningen skal LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans har også pligt til at opbevare kundens identitetsoplysninger i op til 5 år efter kundens kundeforhold er ophørt.

2. Markedsføring

Lånlet henholdsvis sparTrelleborg Finans kan rette direkte henvendelse til kunden ved brug af fjern-kommunikation (post, telefon og e-mail) med henblik på markedsføring af tilbud på varer og finansielle ydelser, herunder låne- og forsikringsprodukter. Tilbuddene kan også udbydes på vegne af LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' samarbejdspartnere. Der er ikke tale om, at LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans videregiver kundeoplysninger til sine samarbejdspartnere, men blot at LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans videreformidler gode tilbud fra sine samarbejdspartnere til kunden.

Samtykke

Kunden kan når som helst meddele LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans, at kunden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans og LånLets henholdsvis sparTrelleborg Finans' samarbejdspartnere.

Uanset om kunden har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed, kan LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans fortsat rette henvendelse til kunden, når henvendelsen er af informativ karakter, f.eks. hvis LånLet henholdsvis sparTrelleborg Finans har fået nyt telefonnummer. Ligesom der må ske henvendelse i form af adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer og lignende, der sendes til en ubestemt kreds af mulige aftagere.

3. Ændring af bestemmelserne
Bestemmelserne for behandling af kundeoplysning og markedsføring kan ændres uden varsel, hvis ændringerne ikke er til ugunst for kunden, og bestemmelserne kan ændres med 3 måneders varsel, hvis ændringerne ikke er til fordel for kunden. Besked om ændringen vil blive givet ved brev eller ved annoncering i dagspressen.

 

Tilfør kommentar