Gå til Låne Guidens startside, alt om lån

Danmarks Skibskreditfond

baadlaan danmarks skibskreditfond lån

Formål & vision  

Danmarks Skibskreditfond er en privat, selvejende finansieringsvirksomhed, der har som sit formål at yde såvel kort- som langfristede lån mod pant i skibe. Fonden yder lån på markedsvilkår til såvel nybygninger fra danske og udenlandske værfter som til brugte skibe.

Fonden er en stabil og pålidelig kilde til langfristet fremmedkapital for rederier i alle konjunkturfaser og ønsker at fremtræde kompetent og troværdigt overfor kunder og finansielle samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Der lægges vægt på høj kreditkvalitet i fondens låneportefølje samt passende spredning på skibstyper. Fonden har udviklet sig gennem samarbejde med de danske maritime erhverv, og visionen er:

"Danmarks Skibskreditfond skal være den førende skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark og en betydende deltager i det internationale marked for skibsfinansiering."

www.skibskredit.dk
Tilfør kommentar

Ordforklaring

Aframax:
Råolietankskib eller produkttankskib, som er for stort til at passere Panamakanalen og under 120.000 Dwt.

AHTS:
Anchor Handling Tug Supply. Offshoreskib bl.a. brugt til flytning af ankre for borerigge.

API:
American Petroleum Institute

API Gravity:
En vilkårlig skala, som angiver tyngden og massefylden af flydende olie produkter. Måleenheden er angivet som graden af API. Høj API grad indikerer letløbende raffinerede olie produkter. Generalt har lette olieprodukter en API grad på mere end 38, mens tungtflydende olier har en API grad på 22 eller derunder.

Barrel:
Angiver volumen for råolie samt olie produkter (= 42 US gallons eller ca. 159 liter)

BHP:
Break Horse Power. Antal hestekræfter, som motoren besidder.

Bovpropel:
Skrue i stævnen af skibet, som gør skibet i stand til at dreje sideværts uden, at skibet sejler forlæns gennem vandet.

Brent:
Benævnelse af råolien fra Nordsøen. Brent-olien handles på International Petroleum Exchange i London og prisen på Brent benyttes som benchmark for flere andre europæiske olietyper.

Bulkskib:
Betegnelse for skib, som sejler med laster, som transporteres i store mængder. Herunder er kul, jernmalm, stål, korn, grus, olie o.lign.

Bunker:
Brændstof til skibe.

Capesize:
Tørlastskib ca. større end 80.000 Dwt, og som ikke kan passere gennem Panamakanalen.

Cbm:
Kubikmeter

Ceu:
Car equivalent unit: Måleenhed for et bilskibs kapacitet

Cgt:
Compensated Gross Tonnage. International måleenhed, der muliggør sammenligning af værfters produktion på tværs af skibstyper.

CIRR:
Commercial Interest Reference Rate -en detaljeret beskrivelse findes på OECDs hjemmeside.

Clean products:
Refererer til letløbende raffinerede olieprodukter. F.eks. fly- og bilbrændstof og nafta.

CoA:
Contract of Affreightment. Kontrakt mellem rederi og charter om transport af en forud bestemt mængde gods inden for en given periode og/eller med et givent interval.

Coating:
Indvendig belægning i tanke og rørledninger, der modvirker korrosion og propdannelse forårsaget af de raffinerede olieprodukter. Derudover gør coatingen det lettere at rengøre tankene, inden et nyt olieprodukt bliver påfyldt.

Container-konference:
Samarbejdsaftale mellem et udvalg af containerrederier på handelsruter eller regioner med det sigte at forbedre effektiviteten af skibskapaciteten samt at ensarte pris/teu.

Dirty products:
Refererer til tyktflydende olietyper. F.eks. råolie eller raffinerede olieprodukter såsom dieselolie, brændselsolie eller bunkerolie.

DP:
Dynamisk Positionering: Instrument ombord på både, der ved at styre ror, bovpropel og skrue automatisk kan positionere skibet på en bestemt position i forhold til havbunden.

Dwt:
Dead Weight Tons. Udtryk for et skibs lasteevne målt i tons (inkl. bunkers, ballast, vand- og madforsyning, besætning og passagerer).

Feeder:
Mindre containerskib.

FPSO:
Floating Production Storage Offloading unit. Skib brugt i offshore-industrien som supplement/erstatning for en boreplatform.

Geared:
Angiver at et skib har kran- eller andet løfteudstyr.

Gearless:
Angiver, at et skib ikke har kran- eller andet løfteudstyr.

Handy, tank:
Råolietankskib, produkttankskib eller kemikalietankskib på 10.000-25.000 Dwt.

Handymax, tørlast:
Tørlastskib på ca. 40.000-60.000 Dwt.

Handysize, tørlast:
Tørlastskib på ca. 10.000-40.000 Dwt.

IMO:
International Maritime Organization. Søfartsorganistion under FN.

IMO I-III:
Kvalitetsgrader for tankskibe for tilladelse til at sejle med forskellige kemikalie- og olieprodukter. IMO I er de farligste produkter, og IMO III er de mindst farlige.

Kemikalietankskib:
Tankskib med coatede eller rustfri ståltanke (IMO I-III).

LNG-skibe:
Liquefied Natural Gas. Skibe til transport af flydende naturgas (metangas).

LPG-skibe:
Liquefied Petroleum Gas. Skibe til transport af bl.a. ammoniak og flydende gasarter (ethane, ethylene, propane, propylene, butane, butylene, isobutane, og isobutylene). Gasserne transporteres under tryk og/eller nedkølet.

LR1, produkttank:
Long Range 1. Produkttankskib med maksimale mål for at kunne passere Panamakanalen (32,31m i bredde og 291 m i længden) på ca. 50.000-80.000 Dwt.

LR2, produkttank:
Long Range 2. Produkttankskib, som er for stort til at passere Panamakanalen på ca. 80.000+ Dwt.

Mbtu:
Million British Thermal Unit. Mål for hvor meget energi der indeholdes - er ækvivalent med joule og kalorie.

Medium, tank:
Produkttankskib på 25.000-50.000 Dwt.

MMboe:
Million Barrels of Oil Equivalent. Mål for hvor mange tønder olie/gas et felt indeholder.

Multi-Purpose:
Tørlastskib med alternative udnyttelsesmuligheder typisk som feederskib eller projektlaster.

Offshoreskib:
Serviceskib for olieboreplatforme.

OPEC:
Organisation of Petroleum Exporting Countries.

Panamax, container:
Containerskib med maksimale mål for at kunne passere Panamakanalen (32,31 m i bredde og 291 m i længden) på ca. 3.000-4.000+ teu.

Panamax, tank:
Råolietankskib eller produkttankskib med maksimale mål for at kunne passere Panamakanalen (32,31m i bredde og 291 m i længden) på ca. 50.000-80.000 Dwt.

Panamax, tørlast:
Tørlastskib med maksimale mål for at kunne passere Panamakanalen (32,31 m i bredden og 291 m i længden) på ca. 60.000-80.000 Dwt.

PCC:
Pure Car Carrier. Bilskibe, som udelukkende er bygget til transport af personbiler.

PCTC:
Pure Car Truck Carrier. Bilskib, som er bygget til transport af mindre og større personbiler (SUV, MPV osv.), lastbiler og andet entreprenør-materiel.

Post-Panamax:
Containerskib på ca. 4.000+ teu, der størrelsesmæssigt ikke er i stand til at passere Panamakanalen.

Produkttankskib:
Tankskib med coatede tanke til transport af raffinerede olieprodukter.

PSV:
Platform Supply Vessel. Offshoreskib, som servicerer olieboreplatforme.

Reefer:
Container med køle/fryse-egenskaber.

Reefer-skib:
Bulkskib med stor kølekapacitet i lastrummene.

Ro-Con:
Ro-Ro-skib med containerkapacitet.

Ro-Pax:
Ro-Ro-skib med passagerkapacitet.

Ro-Ro:
Roll On - Roll Off. Fællesbetegnelse for skibe, hvor godset er rullende materiel.

ROV-support Vessel:
Remotely Operated Vehicles; ombord findes styringsmodul til undervandsrobot, som bruges ved inspektion og reparation af bl.a. undersøiske kabler og rørledninger.

Seismic-skib:
Skib med ombordværende lydbølge- og elektromagnetiske instrumenter til brug for undersøgelse og kortlægning af underjordiske strukturformationer. Resultaterne benyttes som hjælp til at bedst at afgøre hvor der findes olie- og gasforekomster i undergrunden.

Stand-by-skib:
Offshoreskib, som bl.a. benyttes til at holde opsyn og bekæmpe brande og miljø-uheld ved boreplatforme.

Suezmax:
Råolietankskib med maksimale mål for at kunne passere Suezkanalen og er på ca. 120.000-200.000 Dwt.

Sømil:
Angiver en afstand på 1852 meter eller 6.076,12 fod

Teu:
Twenty Feet Equivalent Unit. Container med længde på 20 fod (ca. 6 m), der danner grundlag for at beskrive et containerskibs kapacitet.

Ton-sømil:
Måleenhed, som indregner mængden af gods og hvor langt det er blevet transporteret.

Tonnage:
Synonym for skibe.

ULCC:
Ultra Large Crude Carrier. Råolietankskib på over 320.000 Dwt.

VLCC:
Very Large Crude Carrier. Råolietankskib på ca. 200.000-320.000 Dwt.

VLGC:
Very Large Gas Carrier: LPG skib med en kapacitet på over 60.000 cbm

WTI:
West Texas Intermediate. Benchmark for olieprisen i USA.

Tilfør kommentar
DSF ønsker at være den ledende skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. I forlængelse heraf er DSF's fokus primært rettet mod såvel store som små rederier i Danmark. Uden for Danmark er fokus rettet mod større, anerkendte rederier. Endvidere er DSF aktiv i forbindelse med projektfinansieringssager.
                     
Lånenes vilkår aftales individuelt. Belåningsgrad, løbetid og pris fastsættes ud fra det konkrete projekts karakteristika og bonitet.
Tilfør kommentar

CIRR

CIRR-skibsfinansieringsordningen er blevet til for at yde eksportkreditter til den europæiske skibsindustri som følge af konkurrencen fra den sydøst asiatiske værftsindustri. Den danske stat har mod betaling overdraget Danmarks Skibskreditfond eneretten til at administrere ordningen i Danmark. Ordningerne varierer i sit indhold fra land til land, men skal efterleve minimumskrav udstukket af OECD.

Foruden eneretten til CIRR ordningen har Danmarks Skibskreditfond fået stillet en låneramme på op til DKK 18 mia. til rådighed af staten. Lånerammen vil muliggøre udlån til den gældende CIRR-rente med tillæg af kreditmarginal. Danmarks Skibskreditfond kan udelukkende bruge faciliteten til finansiering af indkøb eller ombygning af skibe kontraheret ved danske værfter i perioden fra ordningens ikrafttræden til 31. december 2012. Under CIRR-ordningen kan der ydes lån på op til 80% af finansieringsgrundlaget for et givet skib, og lånet må ikke overstige 80% af kontraktværdien. Finansieringsgrundlaget fastsættes af Erhvervs- og boligstyrelsen. Skibskreditfondens mulighed for at trække på lånerammen stiger i takt med antallet af skibskontrakter ved danske værfter der er CIRR berettigede.  Danmarks Skibskreditfond vil ikke have nogen form for mismatch på fundingen på CIRR-lån.

Tilfør kommentar